آرشیف

2015-1-8

محمدعارف ژکفر

انتـخـــاب و ارزش آن در تعین آینده بـهـتـــر

ارزشهای هر کس در زندگی نشان دهنده ویژگی های شخصیتی و تعیین کننده اولویت ها و انتخاب های او می باشد. انتخاب ارزش ها آنچنان مهم است که حتی بر نوع صحبت کردن و علاقه به امور مختلف اثر می گذارد . ارزش های فرد شکل دهنده ی رفتارهای او و موجب جهت دادن آینده وی است.
واژه ارزش در جامعه ما از کار برد زیادی برخوردار می باشد، در اکثر اوقات که موضوع قیمت مطرح بحث باشد به آن ارزش قایل میشوند ولی بیشتر از آن ارزش های معنوی هم وجود دارد که هیچ نوع قیمت و مادیات را نمیتوان در مقابل آن مقایسه نمود مانند داشتن اعتقاد به مقدسات دینی، احترام به والدین ، عزت در جامعه و… در حقیقت ارزش یعنی اعتقاد فکری که بیش از افکار و اندیشه های دیگر به آن ارج می دهیم، دوستش داریم ، و براساس همین اصول و ارزشها زندگی روز مره خویش را سپری میکنیم و به هیچ وجه تفکر یاد شده را ترک نمی نمائیم . سوال اینجاست که آیا در رابطه به ارزش ها گاهی هم فکر کرده ایم؟ آیا میدانیم که ارزش های زندگی ما چه چیزهای هستند ؟ شما فکر کرده اید که شما خود شایسته ی چه ارزشهای هستید؟ آیا پی برده اید که کدام ارزشها است که در زندگی شما جایی ندارد؟ در حقیقت ارزشها، قواعد هستند که انسان ها بارعایت آن به تصمیم گیری می پردازند. ارزشها، انتخاب هدف ها وچگونگی رسیدن به آنها را ساده می کند. و در نهایت اینکه ارزشها، موجب بالا رفتن سطح تمرکز شما در تنظیم امور زندگی میشود.
اگر انتخاب را از بعد اسلامی فکر کنیم خداوند(ج) انسان را به بهترین صورت، ترکیب، کیفیت وموقعیت در بین تمام مخلوقات آفریده وجهان را برای او قرار داده، انسان را در روی زمین خلیفه خود قرار میدهد و همچنان به انسان عقل و نیروی فهم تاءمل و قدرت ابراز نظر و رای داده است.حال بر انسان است که برای به ثمر رسیدن وتکامل هدف خلقت خویش که در دو راهی قرار گرفته به انتخاب حق میپردازد یا باطل، خدایا شیطان وهوای نفس، دنیا یاآخرت، بهشت یا دوزخ، راه راست یا بیراهه.
ارزش انسان به انتخاب آن است، و برای این انتخاب آزاد و مخیراست و هیچ اجبار بر او نیست که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، وهمین اختیار است که انسهارا به دو نوع قرار میدهد اول اینکه انسان انتخاب خویش را ارزش داده وبا قوه عقل که خداوند برایش اعطاء نموده با دقت تام انجام داده که خالقش را میشناسد وبه او ایمان می آورد و او را پرورش دهنده، مالک وآقای خود میداند . ثانیا او انسان است که به انتخاب خود ارزش قایل نشده تابع هوا نفس خود گشته و فطرت انسانی را زیر پا گذاشته بنده مادیات وخواهشات نفسانی میگردد که در نتیجه از دایره انسانیت خارج میگردد که خداوند(ج) هم منزلت ایشان را در دنیا وآخرت به منزله چارپایان وحتی پایان تراز آن دانسته است.
دقیقا که انسان نه تنها در یک مورد از زندگی بلکه در همه موارد و ابعاد مختلف چون اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، تربیتی وغیره و در تمام حالات و ایام ومدت عمر خویش برای هر کار حق وباطل و زشت و زیبایی در حال انتخاب است. ونسبت به هر انتخابی مسوول و پاسخگومیباشد پس تعین سرنوشت شما قبل از هر چیز و هر کس در دست خود شماست و هر گونه تغییر و دگرگونی در جهت خوشبختی و بدبختی جامعه در درجه اول به خود شخص و انتخاب اوست.
در یک نگاه دیگراگر به زندگی کسی فکر کنیم که تازه میخواهد همسر زندگی خود را انتخاب کند در حقیقت هدف از انتخاب همسر تنظیم وتشکیل نظام وامور خانواده و آینده مطمئن برای خود و اطفال شان میباشد پس چرادر این عمل در قسمت انتخاب آن توجه جدی صورت میگیرد؟ زیرا که نباید کوچکترین اشتباهی صورت گیرد در غیر آن زندگی آینده متاثر از انتخاب اول آن شخص خواهد بود. شناخت از ارزش های واقعی در ارتباط به یک پدیده زمانی، آشکار میشود که انسان ناگزیر به انتخاب کردن باشد. یعنی باید از میان تعدادی یکی را انتخاب کند، اما قبل از انتخاب اهمیت و ارزش مطلوب است که انتخاب چی اهمیتی در زندگی ما دارد در بسیاری موارد ممکن است اهمیت انتخاب مهم باشد ودر بسیاری موارد ممکن است ارزش انتخاب بطور مثال زمانیکه ما برای کسی رای میدهیم در حقیقت رای دادن برای ما اهمیت دارد پس باید برای حق امتیاز این روند به کارت رایدهی که فرصت اشتراک در این پروسه را میدهد ارزش قایل شد. هرکس می تواند ادعا کند که مقید به ارزش های عالی انسانی است متوجه باشید که دقت در انتخاب جزء مهم آن است زیرا اگر در انتخاب خود دقت نکرده سطحی بگذریم ممکن است حادثه ای رخ دهد که جبران آنرادر تمام عمر اعاده کرده نتوانیم پس اهمیت و ارزش انتخاب اینجا معلوم میشود که باید مردم باور و ارزش واقعی را در انتخاب خود بصورت جدی توجه کنند. ارزشهای شخصی در زندگی انسانها ممکن است موارد زیادی باشد مانند: خانواده، پول، محیط زیست، استقلال، استفاده از فرصت ها، صداقت وغیره باشد، از گفتار بالا به این نتیجه رسیدیم که اهمیت انتخاب در پیوند به زندگی ما مهم است و ارزش دارد پس باید در انتخاب خود دقیق باشیم تا فردا از انتخاب خود افسوس نداشته باشیم.

محمدعارف ژکفر"غفوری"
arefzhakfar@yahoo.com