آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

انتـخــابــــاتــــی

 

یادآوری

کاش جــای تمـام آن گفتـــــــــار
پرسـش ام را جواب مــی دادی

یـــا اگـــر صحبتی نمانده به جـــا
دو سه متری طناب مــــی دادی

انتخابات قبـل یــادت هســــــت؟
نان داغ و کبــــــاب مــــی دادی!

آن زمانی که میکــروفن در دست
وعـده با آب و تاب مـــــــی دادی

می نوشتی که مقصد آزادی ست
آدرس ِ انقــــــلاب مـــــی دادی!

در مجالس که می شدی دعوت
دسته گل هی به آب می دادی!

به رفیـــقان و چاکران هر شـــب
لوح تقـــــدیر و قاب مـــــی دادی

ســکه را می گرفتی از "عباس"
به زن او "رباب" مــــــــی دادی!

در مـــــیان مجــــــــردان ، امـــا
وعده های خـراب مــــی دادی!

هر کسی هر کجا خرش می رفت
زیـر پالان رکـــــاب مــــی دادی!

با دو تا سیخونک به آن جـــایش
خر ِ او را شـتاب مـــــــی دادی!

در ســــتادت بـــرای تبلــــــیغات
عکس ِ با احتجاب مــــــی دادی

انجــمن های شـــاعران مفـتی،
به جماعت کـــتاب مـــــی دادی

آن چــه دادی حـــلالشان باشد
چون به قصد ثواب مـــــی دادی!

جــــای گافـــی که این و آن دادند
شیر تازه… نه، گاب مـــی دادی!

سخنانـــت اگــــر چـــــه آرام ، آه
به همه اضــــطراب مـــــی دادی!

فکر ما را مثـــال چــــرخ و فلـــک
الکــــــی پیچ و تاب مــــــی دادی

گر فلانی به ما تشـــــک می داد
تو خـــود ِ تختخواب مــــــی دادی!

روز و شــــب با بلـــوف زدن هایت
گوش مان را عـــذاب مــــی دادی

جای آن وعده ها به ما ای کــاش
شربت و قرص خواب مـــی دادی!

 

راشدانصاری

ایران

این شعر در سال 1387 خورشیدی در پنجمین کتاب بنده با عنوان"طنزینه مساوی طنز اینه" منتشر شده و در تاریخ خرداد1390 نیز در وبلاگ خالوراشد باز نشر شده و در همان سال در جشنواره ملی خلیج فارس نیز مقام اول را کسب کرده است.