آرشیف

2014-12-13

حبیب سرود

انتظار

 
تا انتظار باشد عاشق غمی ندارد
تا عشق یار باشد دل همدمی ندارد
این انتظار خوب است این عشق یار خوب است
تا ساز و تار باشد رقصت چمی ندارد
عاشق نه ترسد از عشق گر عشق زهر باشد
گریار، مار باشد برما سمی ندارد
این انتظار بی شک مرحم شود به دل ها
دل را قرار باشد چون مرحمی ندارد
بردرد ها دوایی ای انتظار! بی تو
بیمار زار باشد، باران نمی ندارد
بی انتظار بی شک راحت نباشد آدم
گلزار، نار باشد پیچ و خمی ندارد
با صبر و با تحمل، با انتظار از گل
برما انار باشد چوف و دمی ندارد
 
 
دره کشرو
10/10/1389