آرشیف

2019-5-19

نثار احمد کوهین

انتخاب ریس خانه ملت و دید من:

انتخاب ریس خانه ملت و دید من:

اگر از تعصب بگذریم واقع بین باشیم هیچ یکی از همین دو نفر که به رقابت پرداختند شایستگی ریاست پارلمان کشور را نداشتند.
نقد اول: جناب کمال ناصر اصولی یک آدم متعصب، کوته فکر و محدود اندیش بود که هرگز به درد خانه ملت نمی خورد.
نقد دوم: جناب رحمانی یک تجار است و بیشتر دید سیاسی شان  وابسته به منافع اقتصادی است. یعنی با بودن این آدم در ریاست پارلمان شما شاهد باشید که وزیر شایسته، اما بی پیسه به چوکی وزارت تکیه نمی زند. پارلمان این دور بیش از این که صدای برای بیان محرومیت های مردم باشد بیشتر خانهی برای تجارت ثروتمندان و ایجاد شکاف کلان اجتماعی بین ثروتمند و غریب است

واقعیت همین است که دلیل کامیابی و یا آرای بیشتر رحمانی از دو منبع نشات می گیرد.
۱: بر انگیختن تعصبات زبانی، قومی و تحقیر و توهین های اصولی بر دیگر اقوام از آدرس حامی ها و یاران رحمانی.
۲: مصارف دالر های باد اوردهی  رحمانی صاحب به رای دهنده گان که در جریان کمپاین های خود پیسه مصرف کرده بودند. یعنی بیشتر باور مند به این هستم که کار پول می کند غول نمی کند.
عجیب است در افغانستان هیچ عملکردی بر اساس قوانین ساز گار نمی شود نمی دانم که این قوانین، قوانین لازم نیست و یا اینکه ما انسان این سر زمین انسان به معنی واقعی کلمه نیستیم. حتا در انتخابات بین چند نفر باز هم معیار و نتیجه  لازم به دست نمی یاید. همیشه خلاء برای خلل اندازی است که است.

منکه قبول کردم در این جامعه لیاقت و شایستگی جای باز نمی کند. اینجا سه " پ" را همیشه باید داشته باشی.
۱_"پ" پیسه دار باشی
۲_"پ" پارتی دار باشی 
۳_ " پ" پر رو باشی

تجربه جوانی و خام من چنین می گوید شمارا دل تان.
می دانم این سخن برای خیلی ها در این شرایط حساس نا خوشایند است ولی حقیقت همین است که حد اکثر جامعه در عقب نگهداشته شده و مظلوم قرار گرفته شده ظالم تر و متعصب تر از اصولی و یاران اصولی ها هستیم.
ای کاش می شد که بپذیریم ما هم از اصولی کمی یی نداریمو گاهی تند تر از اصولی ها و تفکر اصولی ها جهت می گیریم و خیلی هم زود ذوق زده می شویم.
در دنیایی سیاست برد و باخت حتمی است. شهامت اینجا است که در باخت ها مایوس نباشیم و انسانیت اینجا است که در پیروزی ها مغرور و رفتار بی ظرفیت مآبانه از ما سر نزند.

نثار احمد کوهین
۲۸/۲/۱۳۹۸ 
فیروز کوه _ غور.