آرشیف

2018-5-1

عصمت الله راغب

انتخابات پیش رو و موانع فرا راه آن

روزهای زیادی از افتتاح مراکز ثبت لیست رای دهنده گان در مرکز و ولایات کشور می گذرد، اما تا هنوز تنها تعداد انگشت شمار از شهروندانی خود را ثبت لیست رای دهنده گان کردند که یا وابسته گان شان کاندیدا می باشند و یاهم برخی مامورین حکومتی اند که با تاکید رهبران حکومت وحدت ملی به استقبال این پروسه ملی رفتند، بقیه هنوز به این روند به دیده شک نگریسته نسبت به آینده شان سخت نگران اند. میزان بی علاقه گی مردم به پروسه ملی انتخابات می تواند دلایل زیادی از بی اعتمادی مردم نسبت به نقش تعیین کننده رای تا عدم آگاهی از چگونگی ثبت تذکره هایشان را داشته باشد، اما در این میان مهم ترین مورد که به عنوان یک معضل فربه شده در سر راه مردم قرار دارد و اجازه نمی دهد مردم نسبت به این پروسه سهم فعال بگیرند نبود امنیت و تشویش از بقای حیات شهروندان در بدل استعمال رای شان می باشد.
متاسفانه امروز درصدی بالای از خاک این کشور به دست نیروهای دشمن است، آنهایی که از بنیاد انتخابات را منتفی می دانند و شرکت در آن را حرام، پس این گروه با رای دهنده گان زیر نفوس حاکمیت شان چگونه رفتار خواهند کرد. از نفوس زیر حاکمیت دشمن که بگذرید در یک نگاه با توجه به وضعیت شکننده ی موجود می توان گفت که ثبت تذکره بجای کارت رای دهی برای تمام شهروندان کشور از مرکز تا ولایات خطرساز و سخت مایه تشویش است. به طور نمونه مردم ولایت های شمالی و شمالشرق که از گلوگاه ی مثل سالنگ شمالی یعنی بغلان می گذرند، و آنسوتر مردمان ولایات مرکزی که از یک نقطه ی استراتژیک ولایت میدان وردک رفت و آمد می کنند و همینطور در شاهراه های عمومی ولایات جنوبی و مشرقی که دشمن در هریک از ساحات فوق از نفوذ تهدید کننده برخوردار است، پس مردم با وصف این همه نگرانی ها در چنین یک وضعیتی نامناسب امنیتی چگونه می توانند نسبت به زنده گی و آینده شان اعتماد کرده به انتخابات پیش رو سهم بگیرند. 
در ابتدا انتظار اکثر از نخبه گان کشور با توجه به وضعیت حاکم این بود که هم حکومت و هم کمیسیون انتخابات می بایست تا حدی ممکن برای برگزاری انتخابات شفاف گام های عملی در راستای فراهم سازی زمینه های آن از تامین امنیت جان شهروندان تا طولانی ساختن زمان برگزاری انتخابات بخاطر آگاهی دهی مردم بر می داشتند که متاسفانه حکومت علیرغم این انتظارات با شتابزده گی تمام برای یک جامعه رویایی که خود از آن تعریف داشت طرح خود را بدون مقدمه پیشکش کرد. اقدام که با گذشت روزها با شعارهای تکراری "رای شما آینده شما" هنوز هم هیچ تاثیری روی علاقه گرفتن مردم به این پروسه ملی نگذاشته است.
به پندار من اشتباه کلان را که هم حکومت و هم کمیسیون انتخابات مرتکب شدند این بود که بجای توزیع کارت های رای دهی تذکره های هویتی را عامل تهدید شهروندان ساختند. امروز اکثر مردم برای اینکه به عنوان اتباع این کشور جهت تثبیت هویت خویش ملزم به داشتن تذکره های همراه در سفرها و رفت و آمدهای ولایتی می باشند سخت نگران اند که با نصب استیکر در چنین یک وضعیت بد امنیتی با حیات شان چکار خواهد شد روی این اصل کوشش می کنند تا برای حفظ حیات شان از رفتن به مراکز ثبت لیست رای دهنده گان در چنین وضعیتی امتناع ورزند. بنابر این شایسته بود تا در گام نخست حکومت با هماهنگی کمیسیون انتخابات برای تسریع روند نام نویسی بجای ثبت تذکره، کارت های رای دهی توزیع می کرد تا از این طریق می توانست موفقانه بر ترس باطنی مردم نسبت به آینده مبهم شان غلبه کرده میزان مشارکت را بیشتر از پیش تشدید می بخشید.
یکی دیگر از ناکامی های روند نام نویسی رای دهنده گان، بستگی نزدیک به عدم کارایی روند توزیع تذکره های کاغذی برای شهروندان واجد شرایط دارد؛ در اطراف امروزه اکثری از دهقانان، کسبه کاران و مخصوصاً خانم ها تذکره تابعیت ندارند و از سویی دیگر هیچ علاقمندی خاصی هم بنابه محدودیت های فامیلی و اجتماعی به اخذ تذکره دیده نمی شود، این درحالی است که حکومت مجوز شرکت به پروسه انتخابات و انتخاب کردن را تنها برای کسانی قید کرده است که تذکره تابعیت و ثبت شده کمیسیون انتخابات را داشته باشند. در یک کلام می توان گفت که این تصمیم در اطراف بطور اکثر افراد بی تذکره و خانم ها را از حق رای دهی در این پروسه محروم می سازد چیزی که برایند آن جز بحران دیگر چیزی نخواهد بود.
بنابر این نگرانی من به عنوان یک شهروند اینست که اگر حکومت و کمیسیون انتخابات در این پروسه تجدید نظر نکنند، خیلی مشکل است که از حالا به یک انتخابات شفاف و عادلانه در آینده خوشبین باشیم. زیرا در صورتیکه به امنیت به عنوان یک اولویت مهم دیده نشود و جان مردم از بابت رفتن به پای صندوق های انتخابات مصئون نباشد، و هیچ تضمین هم نسبت به ارزش رای افراد برای تعیین سرنوشت سیاسی شان وجود نداشته باشد چگونه مردم به این پروسه ملی اشتراک خواهند کرد.

باحرمت 
راغب
کابل، 10 ثور