آرشیف

2015-2-9

دوکتور ص. سعیدي

انتخابات ٩٣ بن بست و انتظار براى اقاى جان كيری!

در سياسيت هيجگاه نگو هيجگاه! 
دولت مشروع قوت تطبيق برنامه ها را دارد وعملاً در تناسب با دولت تحمیل شده کم حزینه برمیدارد. دولت مشروع ممثل ارادهء مردم است. حاكميت مشروع حاكميت برنده در انتخابات در واقعيت برنده بودن تيم است که برنامه اش را ملت مشروعيت داده اما حاكميت كما كان به كل ملت تعلق قرار دارد. 
با تأسف كه گپ انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری افغانستان به جای کشانده شد که درنتیجهء آن فردا جمعه منتظر حضور آقای جان كيرى وزیر خارجهء امریکا به افغانستانیم و درواقعیت منتظر نظر ریفری اصلی ایم. 
مسلم است که اصولا بايد آقای کیری مانند دونر و تمویل کنندهء اصلی مصارف انتخابات ۹۳، صرف رول منصف، ناظر و تأكيد كننده بر تطبيق قانون وقاعده ایکه بازی به اساس آن آغاز شده، بازى كند. 
اما باز هم سوال مطرح است که اصولا جان كيري درین مرحله چه خواهد كرد؟ 
شواهد نشان میدهد که وى تأكيد به شفافيت، رسيدگى به شكايات، تطبيق قانون و زمينه سازی به تکمیل کارشفاف كميسيون هاى انتخاباتی و درین مرحله کار کمیسیون شکایات خواهد نمود. زمنیه سازیکه این کمیسیون تحت نظارت بيشتر داخلی و جهانی كار خويش را اجراء وتکمیل كند وجوانب مطرح یعنی دوتیم دربین خویش در حضور جناب کیری تبادل نظر وتوافقات نمایند. 
در واقعیت به نحوی خویش به صورت عام اين همان نظارت است كه على الرغم تأكيد ما بر ضرورت آن در آغاز این پروسه جناب ح كرزى مانع آن در قانون شد و حال ملت وجامعهء جهانی مجبور به قربانى های بیشتر خواهد شد. ما تأکید داشتیم افغانستان جزیزهءء خارج از جهان نیست و ما ضرورت به همکاری نزدیک جهانی داریم. . 
خوب جان كيري آمد و آراء و صندوق ها از سر شمار شد و نظارت كامل تأمين شد و قوانين نافذ با قرنتین بخش از آراء و یا باطل شدن بخش دیگر ، تطبيق گرديد. اما علی الرغم تأکید براین که این نتیجه نهایی نیست اما شواهد نشان میدهد که این نتيجه مطابق به محاسبات برنده را برنده باقی خواهد گذاشت. بادرك اين نتيجه از قبل جناب داكتر عبدالله تغيير قاعده و قانون را در جريان بروسه قبلا توافق شده تأکید خواهد کرد و مسأله زياد بودن آراء و هشت میلیون رای مجموعی را مطرح خواهد کرد و جانب مقابل ميگويد قواعد بازي را قبول كردي و ناظرين ات در محلات در اوراق امضاء كرده حال تغيير آنچه كه توافق كردى قابل قبول نيست واین منطق قوی هم دارد. 
در نتيجه به تطبيق قانون تأكيد صورت میگیرد و در نتيجه برنده كه قبلا معلوم است برنده اعلان ميشود. 
بعد ازين و از سر شماري اقاى جان كيرى به داكتر عبدالله تأكيد خواهد کرد که اينك نظارت و از سر شماري شد ودر موارد منطقی مسایل بس شفاف ممکن کنترول شد و در نهایت این نتيجه که تیم برنده برنده است، معلوم شد و بايد قبول نتایج را قبول کني. درست نیست تا مشكل ايجاد نموده ورنه مقاطعه ميشوي و…. 
در صورتیکه جناب داکتر عبدالله بر مطالبهء انتخابات دور سوم در بعضی محلات اگر قبول شود كه جامعهء جهانى آنرا قبلاً رد كرده و غير قانونى هم است، مطرح شود و در حالت بس استثنايي. در چند محل انتخابات از سر شود. اين احتمال بس ضعيف است اما انرا باز ميگذارم. 
درنتيجه تطبيق قانون تمام شواهد نشان ميدهد كه برندهء دور دوم انتخابات تيم جناب داکتر اشرف غني است. 
خوب اگر جانب تيم جناب داکتر عبدالله عبدالله قبول نه كند که نمی کند باز مسالهء مصروف ساختن شان در آینده و امتياز ديكر به وى مطرح ميشود و يك طرح اين خواهد بود که: اينك مركز و سازمان … و مركز و بنياد ايجاد كن ما بريت پول و دالر ميدهیم و مصروف ميشي. 
احتمال تحمیل دولت ائیتلافی را بس ضعیف میدانم اما اگر شود ويا هم به قسمی بس محدود صورت گیرد به گمان اغلب به مخالفت جناب داکتر اشرف غني تحميل خواهد شد. و السلام. 
د صورت تطبيق قانون جناب داکتر عبدالله برنده نيست. اما در كل آن مشروعيتکه حاكميت جدید افغاتی باید میداشت ومصارف هنگفی مادی ومعنوی برای آن صورت گرفت جدا در صورت لجاجت تيم بازنده مورد سوال قرار گرفت و مصارف هنكفت مالى و جاني را به هدر رفته میدانم. در صورتيكه جناب داکتر عبدالله باز هم قبول نه كند و امكانات كدری و نظامى شوراى نظار و جمعيت اسلامی را كه عملاً حاكم اند در نظرو ذهن داشته باشد و تهديد كند، وضع به بحران رفته، امريكا نا راض خواهد شد، ايران و باكستان از وضع بهره برداری نموده و خوش خواهند شد. حركت طالب ومخالفین مسلح در لوگر و تمام افغانستان منتظر اين فرصت خوب اند. 
این حالت امريكا را به اتخاذ تصامیم دیگر مجبور ساخته و با معامله به جوانب دیګر خواهد پرداخت تا ازین جنجال خود را رهایی بخشد. احتمال سپردن سرنوشت افغانستان به باكستان بیشتر میشود و به این ترتیب تراژیدی ملت افغان بخاطر حرص و آز تشنگان زور، زر و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. (چشم حرص آدمی را یا قناعت پُر کند یا خاک ګور).. 
چانس عدم قبول نتايج انتخابات از جانب تیم بازنده كه توسط كميسيون ها تحت نظارت و كنترول شديد ناظرين به شمول اقاى جان كيرى درعالم اسباب یگانه راه حل مشکل درین مرحله باشد، نیز سخت قوی میباشد. گمان نه كنم طرف تیم بازنده باخت را به آسانی قبول کند وفیصدی قبول بس ضعیفف است. در نتیجه چنانچه گفته آمدم عامل اساسي ادامه ترازيدى و بحران در كشور ما خواهدشد. افزود برین ضرورت مداخله صریح پاکستان و ایران درافغانستان نیست. بخاطریکه آنها توانسته اند شخیت کاذب و نیرو های را در صحنهء سیاسی افغانستان بسازند که دیګر به وجود ظاهر پاکستانی ها و ایرانی ضرورت نه افتد. وجود بخش از شخصیت های کاذب و نیرو های موجود در ستیج سیاسی موجود افغانستان به صورت پیګیری منافع ایران و پاکستان را در افغانستان تمثیل و دفاع میکنند. . 
از رحمت الهی هم ناامیدنمی باشیم. ببینم چند روز وشب آینده چه راه حل را برای این معضلات کشور وملت ما بمیان خواهد آورد 
در در بار الهی همه چیز است. الهى گمراهان را هدايت نيكى كن تا سبب ادامهء تراژیدی ملت ما نه شوند.. 
امين يارب العالمين. د. صلاح الدين سعيدي – پنجشنبه۲۰۱۴/ ۱۰/۷