آرشیف

2020-12-8

انتخابات و رقابت های ناسالم تکت های انتخاباتی!

انتخابات همچون نخ تسبیحی است که سه مولفه ی اساسی کشوری را همچون، حاکمیت، ملت یا مردم و سرزمین و جغرافیای محدود با مرزهای سیاسی را به هم متصل می کند. اگر انتخابات نباشد یا نمایشی باشد، عامل زور و سرکوب این سه مولفه را به هم پیوند می دهد.
انتخابات از آنجا که اراده و خواست مردم را به رأس هرم حاکمیت ، به منظور اداره ی سرزمین منتقل می کند، هم ثبات آفرین است و هم عامل بازتولید مشروعیت. اما در کشورهای بی در و پیکر مانند افغانستان به عامل نفوذ یک مشت آدم های همه چیز خواه  وخوش خور تبدیل شده است که جز چند تا آدمک دور وپیش خود کسی دیگری را نمی بینند واراده یک ملت را بر حسب منافع شخصی و قومی خود به بازی گرفته اند.که انتخابات اخیر پارلمانی و روند ها و پارامتر های تعین کنند انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بخوبی باز گوه کنند و گواه این مدعاست.
چند تا رهبری نمایی که در طراز اول جامعه سیاسی بی در و پیکر این جامعه حاکم هستند چی XچیY حالا هر کسی دیگری باشد … هرکدام حامی حزبی و شخصی . چه پول های کثیفی که به سیستم انتخاباتی به منظوری آلوده ساختن فضایی دموکراتیک وتغیر و تحریف این پارامتر های تعین کنند انتخابات ریاست جمهوری که تزریق نخواهند کرد!
  حتی دامنه تبلیغات انتخاباتی به فراتر از مرزهای سیاسی خانه و کاشانه  بی صاحب ما نیز کشیده شد است.
بحث اصلی و اساسی و نیروی متشنج گر اوضاع انتخاباتی افغانستان رقابت ناسالم تکت های متخاصم انتخاباتی خواهد بود.نیرو های بازنده در عرصه انتخاباتی، ناامیدان آینده اند و مسلما برهم زنندگان آرامش و ثبات اند  ، چراکه از مجراهای نفوذ سیاسی رایج و رسمی و مرسوم دستشان کوتاه شده است.
به راستی!!!!!!
آدم های که اقدام به تزریق پول های کثیف به سیستم انتخاباتی پارلمانی نمودند، و هک کردند، کارت تقلب چاپ کردند و…. چه بلایی بر سر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خواهند آورند؟

با مهر:محمدخان مصدق