آرشیف

2019-11-2

انتخابات شش میزان 2019 پل پای انتخابات 2014 راتعقیب خواهند نمود :

انتخابات ریاست جمهوری بعداز شش ماه تاخیر توام با زد وبند ها ، کشمکش های سیاسی برسرتعین وانتخاب اعضای کمیسونهای انتخاباتی  به بتاریخ  شش میزان 1398 برگذار گردید.  باوجود تهدید های شدید امنیتی مردم به پای صندوق های رای رفتند وبه کاندید مورد نظرودلخواه خود رای  دادند . بادرنظرداشت ارقام ارائه شده ازجانب کمیسیون مستقل انتخابات از 30 ملیون جمیعت افغانستان 9 ملیون واجدین شرایط که ثبت نام کرده بودند درروز انتخابات فقط درحدود 2ملیون نفر رای به صندوق ها ریختند. که این فیصدی اشتراک مردم کمترین ارقام نسبت به چند دوره گذشته انتخابات  ریاست جمهوری افغانستان بود ه البته که مسله امنیت وتهدید های امنیتی تاثیرات خود بالای اشتراک مردم داشته ودارد.  ولی آنقدر اثرگذار نبودi که مردم با شها مت وهمیشه حاضردرصحنه افغانستان را ازرفتن بسوی صندوق بازداشته به این  پروسه ملی به این پیمانه کم وسطح پائین سهم بگیرند. بلکه  برعلاوه مسایل امنیتی علل وعوامل دیگری است که منفی زیادتر داشته ودارد به باور من تنها عدم امنیت وتهدید های امنیتی مانع حضورمردم درروند وپروسه انتخابات شده نمیتواند که 9 ملیون جمیعت ثبت نام ودوملیون رای بدهند  زیرا  تهدید های امنیتی وخطرآن  توسط نیروهای مسلح قهرمان کشور ما رفع شده بود ودرمجموع جلوتهدیدات گرفته شده بود. واصل واقعیت درین جاه است (عدم باورمندی مردم به کاندیدای این دوره ریاست جهموری را میتوان یکی ازشاخص ها وعوامل عمده عدم حضور مردم درانتخابات ریاست جمهوری دانست  که به نحوبرای آنها نی گفتند .ریرا همه افرادواشخاص شناخته شده اند که مردم خوب آنهاتجربه کرده

موضوع دوم عدم آگاهی مردم از اهداف وبرنامه های کاری کاندای ریاست جمهوری نشان دهنده این واقعیت است که آنها اکثریت شان فاقد برنامه بوده کاندای ریاست جمهوری وتیم های انتخاباتی شان کدام اجندای مشخص که مردم را به آینده شان مطئن بسازد ارائه نکردند آنها فقط علیه یکدیگر تبلیغات میکردند.

 روی همرفته انتخابات ریاست جمهوری با باقربانی وجانبازی نیروه های مسلح برگذارگردیده وکمسیون مستقل انتخابات به مردم افغانستان وعده دادکه بتاریخ 23 میزان 1398 نتایج اولیه انتخاب را علام مینماید اکنون یک ماه میگذرد ازنتایج انتخابات کدام خط وخبری نیست یک روز به بهانه کم گاری پرسونل ، گاهی کم کاری ومختل شدن تکنالوژی وگاهی هم مسئولیت را بدوش شرکت برملوانداخته ومیخواهد خود را ازمسئولیت مبراء ساخته خط ویا پل پای انتخابات 2014 را تعقیب نمود ومردم را برای پنج سال دیگردرگروگان حکومت های ائتلافی بگیرند وکشور را بسوی بحران سیاسی ، اقتصادی واجتماعی مواجه سازند