آرشیف

2020-2-23

دوکتور ص. سعیدي

انتخابات رياست جمهورى 98 و منطق بحث!

منطق بحث کسانيکه 0،03  ويا کمتر از آن رأى  نبرده اند و قرار يک ګزارش فرمايش جناب حامد کرزى به جانب امريکايى که نتايج انتخابات را ملغى اعلان کند و يا آمادګى اعلان حکومت متوازى افغانستان شمول، فرا قومى و فرا سمتى و فرا زبانى، بى طرف من را سخت مبهوت و شوکه ميکند. آنهايکه از بن چارم و  بعد از دو دهه نهاد سازى بر  تجاويز غير ستندر و حکومات مٶقت بحث و تأکيد دارند، يا نمى دانند چه ميګويند، يا معذور اند و يا هم مزدور و يا هم حرف براى ګفتن ندارند، اما به هر قيمت ګپ زدن ميخواهند. 
من را خداوند متعال و هر افغان و انسان  را الله تعالى متعلق به خانواده، قوم و سمت و زبان متولد و بزرګ ساخته و به اين اوصاف متصف ام. اما اينکه مدعيان کاذب به کدام صلاحيت و از کجا  و چه ميکانيزم حاکميت بدون تعلقات فوق را به چه مشروعيت ايجاد ميکنند و خود شان درين ميان در صدر بنا بر کدان عامل و دليل اند جداً اغوا کنند، خرابکارانه، نظام برانداز و در نهايت فريب و  صرف و صرف باد ميکنند، منطق و مفهوم ګپ خود را هم يا باور ندارند و يا نمى دانند. 
بلى تمام شواهد نشان ميدهد که اين ايشان  نه از قانون، نه از نهاد سازى، نه از ديموکراسى، نه از مرجع  صلاحيت قانونى مشروعيت، نه از منطق و نه از عزت ملت و نه از عزت خود خبر دارند و با شرم و خجالت  وداع کرده و آنرا در طاق نسيان  ګذاشته و عزت النفس ندارند. آن فرصتهاى قبلى اعمار افغانستان و خدمت به مردم و امر استقرار  را که در دو دههء اخير خراب و ضايع کرده بودند، بيشتر خراب ميکنند و عملاً افغانستان را به تجزيه ميبرند. تجزيه همين است که اخيراً جنرال دوست به حمايت از دامتر عبدالله دررانتخاب واليان شمال و به ثمر رساندن اهداف مبارزات 40 سالهء خود أنرا علناً خواند. 
اګر براى اين اقدام  شوم تجزيه ملت و کشور افغانستانبهانه همان آراء کمتر از سه صد هزار در انتخاب 98 اخير باشد بايد ګفت که اګر آراء مورد منازعهء کنتر از سه صد هزار را هم کميسيون انتخابات  هم خلاف تمام نورمها حذف ميکرد و يا کند، منجر به انتخاب داکتر عبدالله عبدالله به حيث رئيس جمهور با 39 + رأى خود نمى شود و ق ساختن حکومت را تيم نا متجانس ثبات و همګرايى بدست نمى آورد. حال از کجا چنين مشروعيت و صلاحيت در واقع حق اقدام تجزيهء افغانستان را دارد؟
اګر از ايشان پرسيده شود که تو کيستى و به کدام صلاحيت پا فشارى دارى و اين صلاحيت را به تو کى داده که نتايج انتخابات را ملغى قرار بتى؟ 

کميسيون هاى انتخابات را خود شما ساختيد و حال براى شان و تصميم ملت  توهين داريد.
بلى در حکومت مشارکت ملى، مٶقت و … و مرجع مشروعيت مشارکت ملى و همه شمول بودن حاکميت مشارکت ملى و مرجع انتصاب و يا انتخاب حاکميت مشارکت ملى و سراسرى و دهها سوال مربوط آنرا کى جواب خواهد ګفت و خودت را چنين صلاحيت کى داد؟

 

آيا بشريت بدون همين ديموکراسى نيم بند معمول در جهان که انتخابات و اِعمال  ارادهء ملت از طريق انتخابات عام، سراسرى ، مطابق قوانين شفاف  کدام سيستم و روش ديګر تشکيل حاکميت نسبى عادل در جهان وجود دارد؟ جواب به صورت صريح و روشن نه است. 

 

در چنين شرايط بدون نهادينه کردن و بدون کار براى نادينه کردن  و با محتوى ساختن نهاد هاى فورمال ايجاد شده در دو دههء اخير  راه ديګر حاکميت مردم وجود دارد؟ جواب واضح نه است؟ 

 

منطق قوى!؟ حشمت رادفر مشاور رئيس اجرائيه سابق در برنامهء تلويزيونى طلوع نيوز و منطق داوٶد کلکانى عضوى سابق پارلمان افغانستان من را شګفت و متعجب ساخت. 

 

داوٶد کلکانى از قانون و قاعدهء بازى قبول شده قبل از آغاز کار و  از سيستم و مردم بحث دارد و با متانت منطق ارايه ميکند که رسيدن له چنين انکشاف فکرى من را شګفته ساخت و

 

آقاى حشمت رادفر مشاور داکتر عبدالله ع. با تمسخر و تبسم خاص دزدان سرګردنه و  کته  و کته نشستن مشاور مآبانه اش استدلال ميکرد و استدلال ميکرد که اګر شانزده هزار شکايتيکه به کميسيون شکايات انتخاباتى درج  شده اينجا به ستوديو طلوع نيوز مى آورد اين اطاق پر ميشد اما چرا نتايج انتخابات را تغير نداد، لذا تقلب شده.

 

 ګردانندهء برنامه هم جرئت و توان اين را نداشت و نه ګفت که زياد بودن  تعداد انتقاد و شکايات سبب و دليل تغير نتايج و حق به چ بودن ايشان نيست. 

 

در مورد چيزى کم سه صد هزار رأى مورد منازعه که تنها از دامتا حال نه فهميده اند و يا فهميدن نمى خواهند که حتمى نيست رأى مسجل شده در ماشين بايمتريک قبل از وقت و بعد از وقت حتماً قبل از وقت و حتماً بعد از وقت در واقعيت بخاطر نيست که همان محلات رزلت شيت دارند و در پايان رزلت شيت ناظران تيمهاى انتخاباتى امضا کرده و ګزارشهاى امنيتى منطقوى وجود دارند و شرکت درملوګ آنرا رسماً به مشکل تنظيم( سيټ اپ)  نادرست ماشين مربوط دانسته و رأى داده شده را در وقت و زمان معين منتفى نه مى کند. من که به انتخابات آمدن و خطر را پذيرفتم و مامورت ماشين را نمى دانست درست استفاده کند، کدام دليل رأى من را باطل ميسازيد؟

 

منطق بى منطق رادفر من را به کل اين نوشته واداشت که برهمهء ماست تا بى تفاوت نه مانيم و حقايق را با منطق آن همګانى سازيم. 

 

من يک حالت ديګر را که با عزت و با شرف و به نفع ملت است که جناب داکتر اشرف غنى بعد از تخليف اعلان کند که دور انتخاباتى ګذشت و من رئيس جنهور همه و اين وطن از همه و من از استعداد کل ملت براى عمران افغانستان تحت زعامت تيم دولت ساز استفاده خواهم کرد. 

 

مذاکرات سياسى را سرعت لازم بخشيده و تمام امکانات خويش را بکار ميبريم تا زمينه ساز يک انتخابات آزاد، شفاف، سراسرى، مطابق قوانين مدرن و خوب شود. 

اګر در همچو آمادګى و پيشرفت مذاکرات موفقانهء صلح ايجاب کند که انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى قبل از وقت بعد از دوسه سال صورت ګيرد، چه مشکل خواهد داشت.حزب حاکم در اسرائيل سال ګذشته سه مرتبه انتخابات سراسرى کرد و برنده شد، حزب حاکم در انګلستان در سال ګذشته دو مرتبه انتخابات سراسرى کرد و برنده شد. در افغانستان چه مشکل وجود خواهد داشت که بعد از دوسه سال، انتخابات سراسرى و رياست جمهورى قبل از وقت شود. 

 

و من الله التوفيق

داکتر صلاح الدين سعيدى 

22/2/2020

00447886474638