آرشیف

2019-10-14

گل رحمان فراز

انتخابات به چه درد مردم می خورد؟!

انتخابات به چه درد مردم می خورد؟!

بدون انتخابات، انتقال قدرت بصورت مسالمت آمیز ممکن‌ نیست. کسی حاضر نیست قدرت را بدون زور رها کند و اقتدار را به کسی تحویل دهد. انتخابات است که پروسه گذار مسالمت آمیز را مهیا می نماید. 
آنچه که مربوط مردم می شد، همانا اشتراک در پروسه و رای دادن به نفع کاندید دلخواه شان بود که فراهم شد. حالا وقت آن‌ رسیده است تا مردم با قضاوت قبل از وقت اکتفا ننموده، به مسئولیت کمیسیون ها مداخله نکرده و منتظر اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی با شکایات کمیسیون سمع شکایات در رابطه تقلب، تخطی و تخلف باشند. 
مسئولیت و صلاحیت ناظرین/مشاهدین و شرکای انتخاباتی است تا چشم دید ها، داشته ها، اسناد و مدارک خویش را با هر دو کمیسیون برای شفافیت انتخابات و اعلان نتیجه انتخاباتی مطلوب شریک سازند. 
نتیجه انتخابات در صورت که مطابق به اصول، طرزالعمل و قوانین نافذه کشور به زمان معین آن اعلان شده و کاندید برنده از طریق آن اعلان‌ گردد، می باید مورد پذیرش همگان باشد و به آن احترام گردد. 
در صورتکه نتایج بر خلاف اصول رونما گردد، همان وقت هم فرصت اعتراض وجود خواهد داشت تا صدا بکشیم و به صورت مسالمت آمیز برای عدالت خواهی و حق خواهی دادخواهی نماییم.  
پس، از قضاوت قبل از وقت بپرهیزیم. نگذاریم قضاوت قبل از وقت ما اذهان عامه را خدشه دار ساخته و بر سلامت جامعه مدنی صدمه وارد نماید. 

با مهر 
گل رحمان فراز