آرشیف

2015-6-19

ذره بین

انتخابات ایران و بـــاز تاب آن در منطقه و جهان

 

دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ایران هم در ایران وهم در خارج از ایران علاقمندان زیاد داشت.انتخابات روز جمعه12 جون 2009بر گزار وتا اوائل ظهر روز شنبه نتائج آن بالای 60 فیصد به نفع محمود احمدی نژاد إعلان گردید.این در حالی بود که بسیاری از ناظران اوضاع سیاسی میر حسین موسوسی رقیب انتخاباتی احمدی نژاد را من حیث کانید پیروز درین دور پیش بینی نموده بودند وپیروزی چشم گیر احمدی «زاد همه را غافلگیر نمود طوریکه کشور هائیکه محتلف ازین پیروزی بطور محطاطانه استقبال کردند.خوب به هر حال درین نوشته تحلیل وارزیابی چند مسئله را ضروری میدانم که خدمت علاقمندان محترم تقدیم میشود.

1- دلیل حضور کسترده مردم ایران به پای صندوق های رأئی چه بود.

2- دلائل پیروزی احمدی نژاد چه بود.

3- عوامل شکست رقبای سیاسی احمدی نژاد.

4- تبعات انتخاب مجدد احمدی نژاد.

هر چند این سه موضوع با یکدیگر ارتباط تنگا تنگ دارد ولی میشود روی هر کدام بطور جدا گانه مکث نمود.            

ویژهگی های انتخابات دور دهم ریاست جمهوری این بود که برای اولین بار برای داو طلبان فرصت مناظرۀ تلویزیونی داده شد وفضای سیاسی بیشتر از سالهای دیگر باز وپر شور والتهاب بود.. طبیعتا مناظره چه مثبت وچه منفی مطابق ذوق مخاطبین طرفداران پیدا میکند یعنی در واقع قطب را بوجود میاورد میتوان گفت تقسیم  مردم ایران به دو قطب بیشتر از مناظرات تلویزیونی ریشه گرفت. مردم دردرون نظام هم  به دو قطب تقسیم شده بودند حتی رئیس تشخیص مصلحت نظام ورئیس سابق مجلس وغیره. قطب شهر نشین وجوانان که علاقمند اند ایران با جهان بیرون ارتباط داشته باشد وسیاست های شگفت انگیز احمدی نژاد چون انکار هلو کاست وحذف صیهونیزم از جهان وغنی سازی اورانیوم وشعار های پر طمطراق چون بر تری ایران وغیره ایشان را دلگیر کرده بود طوریکه میخواستند به هر نحوی ممکن جهرۀ معتدل تری وارد صحنه شود تا ایران را شامل خانواده جهان سازد.وجانب مقابل نسل سنتی وملی گرای ایران بود که از شعار های احمدی نژاد خوش شان میامد واین شعار ها را غرور ملی ایران میدانستند وبه احمدی نژاد به چهره یک قهرمان ملی مینگریستند خصوصا وقتی او با زبان ساده میگه اگر مرد هستید بطرف ایران بچشم بد نگاه کنید ؟؟؟ این شعار ها دردل کسانیکه تنها ایران را میشناسند وعلاقه به شناخت جهان دیگر ندارند چنگ میزد حال این انتخابات صحنه رقابت این دو طیف از جامعه ایرانی بود.با آنکه احمدی نژاد در ظاهر رأئی بالای بدست آورد ولی هجوم بی سابقه مردم نشانه دلسردی تعداد زیاد مردم از سیاست های احمدی نژاد ونمایانگرترس طرفدار احمدی نژاد از تحرک وشور مخالفین بود که هردو طرف را نا خود آگاه وارد میدان مسابقه نمود.وهمه مردم شاهد حضور گسترده وبی سابقه مردم بودند.

دلائل پیروزی احمدی نژاد: انتخابات ایران بخاطر تأئید انتصاب صورت گرفت بدین معنی که این چهار چهره از طرف شورای نگهبان به اشاره رهبر انقلاب انتصاب شدند وبعد مردم مأمور شدند تا به این چهار نفر رأئی بدهند نه دیگران.یعنی مردم ایران گزینه جزء تأئید این چهار نفر نداشتند.ونقش رئیس ستاد انتخابات هم نقش دست دوم وسوم بود وب شعار رهبر که به اصلح رأئی بدهید وخودش هم به احمدی نژاد رأئی داد چانس پیروزیاحمدی نژادرا بیشتر کرد..اینکه چرا احمدی نژاد رأئی بیشتر آورد اول بحمایت بیدریغ رهبر انقلاب ازان پیوند میخورد آیت الله خامنئِ چندین بار در صحبت های خود گفته بود دولت در زمان ریاست احمدی نژاد بیشتر از هر وقت دیگر بهتر مدیریت شده وشعار های انقلاب دوباره زنده شده وغرور ملی ایران در جهان پیچیده است.احمدی نژاد هم بنوبه خود دست های رهبر را بوسیده است کاریکه رقبای آن نکرده اند.اینها همه مسائل است که چانس احمدی نژاد را بیشتر کرده است.

آنچه به شخص احمدی نژاد بر میگردد: اثر احمدی نژاد در بین مردم ،احمدی نژاد شعار های سر داده که بالای عام مردم ایران تأثیر مثبت داشته.وسفر های استانی آن وتماس با مردم کم بضاعت وغیره آنرا دردل مردم جا داده است.آنانکه به غرور ملی می اندیشند شعار های احمدی نژاد خوش شان میاید وطبعا تعدادشان کم نیست.حتی در خارج از ایران نیز به این شعار ها می بالند شعار های احمدی نژاد جمع حمایت رهبر چانس پییروزی آنرا بیشتر ساخت..

عوامل شکست رقبای سیاسی أحمدی نژاد:رقبای سیاسی احمدی نژاد  که فعلا شعار اصلاح طلبی را سر میدهند پیشنیه افراط گرائی داشته وبقایای همین نظام اند که فعلا احمدی نژاد رئیس جمهور شان است وهیچ کدام چهرۀ جدید نیست همان است که مردم به سیاست های آینده شان با شک وتردید مینگرند.دوم این چهره ها وقت شان گذشته وقدم به دائرۀ استهلاک گذاشته اند که نمیتوانند مطابق نورم های معاصر حر کت کنند اگر انتخاب هم شوند لاجرم از خط قرمز امامت ورهبری پا فراتر نگذارند، لذا از نظر عام مردم که تنش های بین المللی برای شان اهمیت ندارد احمدی نژاد شخص مناسبتر و رقبای احمدی نژاد برای کار وفعالیت انرژی کمتری دارند واحمدی نژاد در عرصه عمل از ایشان گوئی سبقت را ربوده است. همان است که بر خلاف دور اول رأئی بیشتری بدست آورد.

تبعات پیروزی مجدد احمدی نژاد: در حالیکه عدۀ زیادبه پیروزی میر حسین موسوی چشم دوخته بودند این شکست غیر مترقبه خشم عدۀ را بر خواهد انگیخت ومظاهرات خیابانی برای مدتی ادامه خواهد یافت.درست است که احمدی نژاد رأئی بالای گرفته اما احتمال تقلب در شمارش آراء قابل رد نیست خصوصا در آغاز شمارش آراء بدون مقدمه آرای مربوط به احمدی نژاد هفت ملیون واز سائرین از هزار هم تجاوز نکرد خیلی تعجب آور بود وحکایت از یک اقدام بی سابقه در جهت شکست اصلاح طلبان ویا مخالفین احمدی نژاد داشت.بناءاین پیروزی درسطح ملی وداخلی امنیت ایران را به مخاطره می اندازد ویا فشار وخفقان را ببار میاوردواز لحاظ بین المللی هم ایران را در جایگاه بهتری قرار نمیدهد.شاید ایران توانای ساخت بمب اتم را پیدا کند اما این بمب بکارش نخواهد آمد .ایران میتواند همه آنچه نیاز دارد انجام دهد اما شعار هائیکه احمدی نژاد سر میدهد قطعا در سطح بین المللی به نقص ایران است.واین گزینش درسطح جهانی ومنطقه بشکل درست استقبال نشد وهمه با احتیاط آنرا مربوط به کشور ایران دانستند..