آرشیف

2020-11-8

دوکتور ص. سعیدي

انتخابات امريکاو نظر من!

د. ترامپ نمونهءکامل از  استکبار، غرور وحشى، هرزه ګى، فحاشى سياسى و قبل از همه اهانت  به مردم امريکا بود. روشهاى ترامپ در تأريخ امريکا  نظير به ياد ندارد و اميد که نداشته باشد.

سياستهاى شرقميانه و آخيرا سياستهاى شان در قبال افغانستان، ادبيات،  ژست و خيزهاى کوچه اى و بى سويهء ترامپ،  توهين و تحقير سياسيون در جهان، توهين و تحقير حتى متحدين امريکا  در اروپا و جهان، توهين و تحقير ملتهاى ديګر و ساير اقليتهاى دينى و قبل از همه سياه پوستان و مسلمانان در امريکا و جهان  لطمه هاى حتى غير قابل التيمام به عزت و شرف امريکا وارد کرد که ترميم آن براى سياسيون بعدى امريکا سخت دشوار و يا زمان زيادى را در برخواهد ګرفت. 

امروز 07/11/2020/ آقاى جو بايدن 46 مين رئيس جمهور امريکا اعلان  و دونالد ترامپ بازندهء انتخابات رياست جمهورى امريکا اعلام ګرديد. آقاى جو بايدن قبلاً وعده داده است که به اولين روز حاکميت خود در قصر سفيد فرمان منع ورود مسلمانان به امريکا را که توسط دونالدترامپ صادر و قايم شده بود،  ملغى اعلان خواهد کرد. 

اينکه در رابطه به افغانستان چه خواهد کرد معلومات و اطلاعات خوبى و مثبتى در مورد نظريات ايشان وجود ندارد، اما قبل از دست نګرى امريکا و اميد به کاسه ليسى بر سياسيون افغان است که ديګر دست ازين حالت بکشند. توجيهات از  مجبوريت ها، نوکرى و چاکرى بايد ديګر توجيه نداشته باشد و از آن بايد دست بردار شد.  سياسيون ما ضرورت جدى دارند  که به صورت قاطع از شرف و عزت مردم افغانستان و  افغانستان دفاع کنند، کارى که تا حال نه کرده اند. ايجاد خط و ديوارهاى سيم خادردار ( سرحدات پاکستانى) در داخل افغانستان تحت فشار امريکا و به اميد اينکه پاکستان دست از شرارت عليه افغانستان خواهد برداشت، خواب است (بود) و خيالست و تا حدى محال. 

ازدياد ترور و دهشت در افغانستان، به توافق به حصار کشى و عملاً سرحد سازى پاکستان در داخل افغانستان و به ميل خود پاکستان در امتداد و حوالى 2620 کيلومتر، کارى است که شاه شجاع به آن توافق نه کرده و توافق کرده نمى توانست. اين حالت برعلاوهء نادرست بودن، غير قانونى بودن، غير مشروع و حتى غير انسانى بودن جداکردن يک ملت، ربطى به تأمين صلح و استقرار در افغانستان نداشت و  ندارد. 

پسر مولاناسميع الحق در فتواى اخير ضد افغان و ضد افغانستان دشمنى صريح پاکستان و استابلشمنت پاکستان را عليه ملت افغان و افغانستان کماکان  ثابت کرد که نوکران ديګر شرارت مانند پدرام ها هم درين ميان به دمبک زدن پرداخته و  همه به هم دست هم داده تا در افغانستان  نظام براندازى کنند. من به فرد نه چسپيده ام و نه چسپيدن ميخواهم. من مخالف نظام براندازى و نهاد براندازى در افغانستان ام. اګر در انګلستان سال ګذشته از جانب حزب حاکم دو مرتبه انتخابات سراسرى اعلام و صورت ګرفت و در اسرائيل سه مرتبه و آن هم از جانب حزب حاکم اعلام و صورت ګرفت و در نتيجه حاکميت با قوت بيشتر قوى شد،  چرا در افغانستان  حاکميت افغانى چنين ابتکار عمل را بدست نمى ګيرد و چنين چيز را اعلان نمى دارد تا لطمهء وارده به انتخابات رياست جمهورى نيز برطرف و حرکت طالب و نيروهاى ديګر مدعى عقل ها،  نيز فرصت اشتراک در انتخابات را هم پيدا نموده و جهان به ارادهء نيک حاکميت افغان به داشتن ابتکار عمل  و تلاش براى کسب رضايت ملت افغان را نيز به صورت  متيقن بدست آورده، بيشتر با قوت عمل کتد.

آيا ملت افغان اعمار کنندهء بند کمال خان و مهار کنندهء آب و… را رأى خواهد داد يا خراب کن و ويران کنندهء آنرا؟ جواب واضح است.  

ملت افغان که  اکثريت قاطع مسلمان است مرجع مشروعيت تطبيق نسخه ها و برنامه هاى احزاب، سازمانها و کتله هاى افغانى است که امارت اسلامى و جمهوريت نيز شامل آن است. اين ارزشها  نبايد در  کنفرانسها و معاملات استخباراتى، در دوحه، قطر و … ، بلکى از جانب ملت  مشروعيت تطبيق پيدا کنند. 

حکومت افغانستان با تمام تلاشها نتوانست با اين ګروه طالب نشسته در قطر مذاکرات صلح را که جانب مقابل آنرا تسليمى تعبير  ميکند، به نتيجه برسد. ما باور داريم که مرجع مشروعيت ارزشها ملت و اين ملت اکثريت مسلمان است که در چوکات اسلام انتخاب و بر ارزشها تصميم بګيرند. 

ما از حکومت جمهورى اسلامى افغانستان ميخواهم که  تعهد و اعلان کند  که: تا شش ماه تذکره هاى الکترونى توذيع و تا 9 ماه انتخابات سراسرى پارلمانى و تا يک سال انتخابات رياست جمهورى قبل از وقت  را براه اندازند. 

به تمام اطراف قضيه يعنى نيرو هاى واقعى افغانى دعوت بدهند تا در روند مذاکرات سياست براين تمرکز داشته باشند  و بروند که چطور ملت افغان تصميم ګيرندهء اصلى قضايا و ارزشها  در کشور عزيز ما افغانستان شوند. 

به اين ترتيت حاکميت افغانى و تمام نيروهاى ملى و خيرخواه وطن دست به دست هم داده و قبل ازينکه از انتخابات امريکا و از جى اچ کيو پاکستان و قم طلب ترحم و صلح ګدايى  کنند، به قوت و ارادهء ملت و عون الهى به جانب پايان دادن تراژيدى ملت افغان ګام عملى فوق را بردارند. 

جهان و کشورهاى جهان همان خواهند کرد و همان را اولويت خواهند دادکه منافع شان ايجاب کند و لو در موارد به بى عزتى افغانها نيز تمام شود. 

لذا تا دير نه شده ابتکار عمل را در دست ګرفته و با مسووليت و مبتکر عمل بايد کرد. 

و من الله التوفيق

داکتر صلاح الدين سعيدى 

07/11/2920

00447886474638