آرشیف

2014-11-27

گل رحمان فراز

امید واری تطبیق فورمول “50، 50” در تعیین کابینه!

انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان از جمله سالمند ترین انتخابات جهان به حساب می آمد که شور و اشتیاق نهایی شدن اش را به مردم این سرزمین نمک زده کرده بود. و مردم آنرا بلا ی میدانستند که باید چپ گردد. در اوایل هواخواهان هر دو خبره گاه با بد گویی و انتقاد از فعالیت ها و آیین رفتارِ تیم دیگر مجلسان خود را گرم ساخته بودند اما در اواخر هر دو به این نتیجه رسیدند که هرچه میشود زود شود. اما بعد از اعلان انتخابات جنگجال های جدی بین این دو تیم انتخاباتی بوقوع پیوست که نتیجه این شد تا از تطبیق فورمول پنجاه پنجاه برای جلوگیری از تجزیه و تجزیه طلبی استفاده کنند. مردم همچنان پس لرزه تاخیر و تعویق نتیجه انتخابات را به تعیین و معرفی اعضای کابینه به پارلمان افغانستان برای اخذ رای اعتماد می بینند. اما وقتیکه آدم بر پای میزهای گرد نظریه پردازان و حقه بازان حکومت وحدت ملی زانو بزنه چه ناشنیدنی های نیست که می شنوه. چنان سخن می بافند که گویا زمین و زمان را تسخیرکردند. اعضای تیم باخته، هنوز هم بر همان طبلِ کفیده می کوبد و بازی باخته شده را جشن می گیرد.