آرشیف

2016-3-19

ف. بری

امید بهاری
بیا ای نوبهار تازه بدم روحی به جان ما   
برون آ ر زانجماد تیره جسم ناتوان ما

زانوار لطافت بر فگن بر کلبه احزان
بیفروز پرتو نور صفا بر خاکدان ما

شگوفا کن گل امید به دامان دل خــونین
زبیداد شتا برهان زمین و آسمان ما

بشد سال ها ندیدیم آن صفاوگرمیی دل ها
بیا و بر فروز مهرو عطوفت بر گمان ما

شدیم درگیر توفان نفاق  وکینه و نفرت
شرار فتنه می سوزد مغز استخــوان ما

تگرگ ظلمت ووحشت نموده تیره روزما
بوند یکسان بهاران وزمستان وخزان ما

بیا ای نو بهار نوری فگن بر روزن دلها
که باز یابیم بری عشق و وفا برآشیان ما

  

بهاران بر همه مبارک باد
امید وارم شگوفه های بهاری نوید مهر و عطوفت وصلح و آرامش بر همگان باشد
 
ف.بری