آرشیف

2021-1-6

نظیر ظفر

امیدوار

روزی رسد که ماسک ز رخها بدر شود
واكسين كرونا  همه جا مستقر شود

روزی رســــد که باز به هر گو شه و کنار
با شـــــوق ســـوی چهره خوبان نظر شود

روزی رسد که فا صله های پر از هراس
در بین مردمان همــــــــــگی بی اثر شود

روزی رســـــد که باز بغــــــــلها کنیم باز
آغــوش ما ز شـــــــــادی محبانه تر شود

روزی رســــــــد که باز به دیدار دوستان
آزاد هــــــر کرانه دنـــــیا ســـــــــفر شود

روزی رســـــــــد که بزم عروسی دوستان
با جمع و جوش سابقه با زیــب و فر شود

روزی رسد به کمـــــــــــــک پروردگار ما
غمـــــــــها زدوده گردد و شادی ظفر شود

 نوشته نذیر ظفر 2021/1/1