آرشیف

2014-11-20

محمد سرور انوری غوری

امنیت ملی

تعریف امنیت ملی:
 درلغت به معنای امن بودن، بی خطربودن ،سکون ، آرامش ومصوون بودن را میگویند . این حالت زمانی حاصل میشود که تهدید وخطری وجود نداشته باشد.
امنیت ملی عبارت از مصوونیت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی یک کشور همراه با رضایت وخوشنودی طبقات مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، حاکمیت ملی،استقلال سیاسی ، رفاه و سعادت مردم ، استقرار وثبات رادرمقابل تهدیدات خارجی نگهداری نماید  .
– امنیت ملی عبارت از احساس و اطمینان درمقابل خطر بالفعل و بالقوه خارجی نسبت به ارزش ها و اهداف ملی یک کشور است .
–  امنیت ملی عبارت از حفظ وتوسعه منافع ملی یک کشوربه مقابل تهدیدات است.
رابطه میان امنیت وقدرت:
بدون شک تأمین امنیت را نمیتوان بدون توانمندی و امکانات تأمین نمود.اکثراً فکر میشود که امنیت دول، مساوی به قدرت نظامی آنها است.
تامین امنیت ،حفظ امنیت ، افزایش و نمایش قدرت یکی از روشهای معمول در روابط بین المللی میباشد.
قابل یاد آوری است که امنیت را نمیتوان تنها از طریق قدرت نظامی کشور به دست آورد، گرچه قدرت نظامی ، قدرت غالب است ولی بکارگیری آن همیشه و تمام مواردمشروعیت ندارد.
 در عرصۀ بین المللی که همه در کسب برتری  و کسب قدرت اند، داشتن نیروی نظامی قدرتمند و کارآمد و با کیفیت برای حفظ امنیت و ثبات ضروری است.