آرشیف

2014-12-10

محمد سرور انوری غوری

امنیت ملی :

    امنیت یکی ازمهمترین کشش ها وانگیزه های انسانی است . این کشش با جوه هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد . انسانها دربرآوردن نیازهای اولیه شان بایکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده وتشکیل جامعه میدهند. مهمترین نیازهرجامعه ،خواه یک طایفه، قبیله ،یک قوم  ویایک کشورباشد، تامین امنیت آن جامعه وافراد آن مهم وحیاتی است است. کشورها ی جهان ازجهات مختلف ازجمله امکانات مادی ومعنوی مانند موقعیت ،منابع طبیعی، جمعیت ،سطح رشد اقتصادی،انسجام داخلی وثبات سیاسی دریک سطح قرارندارند. به همین دلیل تصورات وتوقعات شان بادرنظرداشت منافع ملی شان درجامعه بین المللی یکسان نیست . به همین علت اختلافها بوجود می آید وسبب تنشها و جنگها میگردد . این روند درروابط بین الملل یک امرطبیعی به شمار میرود. بنابر اهمیت موضوع باید به امنیت ملی،عوامل موثرتامین امنیت ملی، فکتورهای تهدیدکننده امنیت ملی ، سطوح امنیت، امنیت انسانی واجزای آن منحیث مولفه های امنیت ملی توجه گردد. تا زمانیکه از ابعاد مختلف به امنیت ملی توجه نداشته باشیم هیچگاه نمی توان به اهداف دیگر نایل گردید . بنآ با در نظر داشت مطالب فوق در تامین وحفظ امنیت ملی مان سعی ورزید وبه نقاط ضعیف خاتمه داد.