آرشیف

2015-1-6

محمد سرور انوری غوری

امنیت مثبت :

 

برخی ازنظامهای سیاسی با افزایش روز افزون مشارکت مردم دراداره وعمران حکومت ، بها دادن وارزش قایل شدن به اندیشه های مخالف ، پذیرش انتقاد های سالم ،تامین متداوم عدالت اجتماعی ،افزایش رفاه وآسایش ، ارتقای تعلیم وتربیه ، صحت ، سازماندهی اداری واقتصادی کشور ، آزادسازی اطلاعات و احساس امنیت درتمام کشورمتعهد میباشند.

         این روش ممکن درکوتاه مدت توام بامشکلات وچالش هاباشدوصدمات وآسیب های رامتقبل گردد،اما دردازمدت امنیت پایدار،عزت ، وقار ،اقتدار، پیشرفت ورفاه جامعه رابه ارمغان خواهد آورد .این همه تنها مربوط به دولت وحکومت نیست بلکه ملت در تامین امنیت مثبت ارزش بالا دارد . همه وهمه مردان کار کشته وکار آزموده در راستای ایجاد نظم وامنیت در کشور باید بکوشند وآن اعمال ناشایسته که کشور وملت را مانند موریانه از بین میبرد مبارزه جدی وقاطعانه نمایند.حرفیکه قابل بحث است این است که هر گروه ،گروپ وسازمان سیاسی حق دارد تا با در نظر داشت قانون اساسی حرکت نمایند. تامین نظم وامن عامه در کشورخواست همه ملت است در این راستا باید متحدانه کوشید.تا بتوانیم همه باهم به اهداف معین ومشخص خویش نایل گردیم .در همه موارد منفعت  کشورهمبستگی ملت خواست دیرینه وآرزوی همیشگی ماست .