آرشیف

2017-5-15

محمد سرور انوری غوری

امنیت جهانی راه ابریشم:

 ترقی و شگوفانی تجارت و توسعه مواصلات در سایه امنیت و ثبات سیاسی امکان پذیر است.
در زمان کوشانی ها قرن اول و دوم میلادی روابط خوبی که با دولت های بزرگ شرق وغرب داشتند ،امنیت خوبی وجود داشت. هرسه دولت یعنی امپراطوری شرقی درچین، امپراطوری کوشانی در آسیای مرکزی وامپراطوری روم در اروپا و شرق میانه نسبت روابط خوبی که داشتند در تامین امنیت مناطق تحت اداره شان مساعی زیادی نمودند.
 درحقیقت،جهان درقرن اول ودوم میلادی که زمان ترقی و شهرت جهانی راه ابریشم بود. به سه بخش شرق, وسط وغرب تقسیم وهربخش را یک امپراطوری تامین امنیت میکرد و راه ابریشم 11000 کیلومتری در امنیت کامل قرارداشت.
– درطول راه برج های ترصد احداث شده بود.
– میله ها برای فهمیدن راه ابریشم در فاصله معین ازستون های سنگی برای رهنمائی کاروانهاساخته شده بود .
– حفاظت ونگهداری سرک ها صورت میگرفت و توسط اسپ های تیزروکه وجود داشت نظارت میکردند.
– مصارف آن از عواید و محصول گمرک، مسافران و کاروان ها تهیه میشد.
– بعضی آثار وعلایم برج ها و منارهای ترصد در کشور هایکه در مسیر راه ابریشم قرار داشتند هنوز هم موجود است.
مثل منارچغچران ، منار بخارا وبسطام در کنار مزاربایزید بسطامی وهم برج های ترصد در کنار هریرود.
– در افغانستان درطول راه کابل – بامیان – دره غوربند، دره شکاری، راه کابل – جلال آباد – کابل- هرات، کابل- بلخ بقایای آن  مشاهده میشود.
–  این فضای امنیت ومصونیت برای کاروان ها ومسافرین به همت ومساعدت سه امپراطوری فوق الذکرآماده شده بود  .