آرشیف

2016-1-3

محمد سرور انوری غوری

امـنــیـــــت:

امنیت یکی از مهمترین کشش هاوانگیزه های انسانی است . این کشش با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد . انسانها دربراوردن نیازهای اولیه بایکدیگر واردمناسبات گوناگون شده وتشکیل جامعه میدهند.
 مهمترین نیاز هرجامعه , خواه یک طایفه , قبیله ,یک قوم  ویایک کشور باشد , تامین امنیت آن جامعه وافراد آن است .
کشورها ی جهان ازجهات مختلف از جمله امکانات مادی ومعنوی مانند موقعیت , منابع طبیعی, جمعیت ,سطح رشد اقتصادی ,انسجام داخلی وثبات سیاسی دریک سطح قرارندارند .به همین دلیل تصورات وتوقعات شان بادرنظرداشت منافع ملی شان درجامعه بین المللی یکسان نیست .به همین علت اختلافها بوجودمی آید وسبب تنشها و جنگها میگردد واین روند درروابط بین الملل یک امرطبیعی به شمار میرود.
بنآ ارزش امنیت را باید دانست وبا در نظر داشت امکانات در راستای تامین امنیت در کشور باشید کوشید.امنیت است که باعث همه پیشرفت ها در جامعه میگردد ، در غیر آن رسیدن به اهداف نا ممکن است.