آرشیف

2015-1-13

جمشيد احمدي

امـــــــــــــــان از دســــــت رنــجـــــــــــر

 
 
همه به خوبي ميدانند كه نام پوليس، لباس پوليس همه و همه ارمغان آوري امنيت، صلح، نظم و آسايش را  به گوش ها ندا ميدهد، در واقع سرزمين و حكومتي بدون داشتن پوليس همان خانه اي بي در و دروازه خواهد بود.
      در هر سرزمين زمانيكه انسانها بنا بر هر ملحوظي مشكل را در عرصه اي اجتماع شان مشاهد كنند فقط تكيه گاه اساسي آنها مرجع پوليس وافراد آن است، بلي پوليس اين نام والا، اين مسلك مقدس و اين نشان آرامش بخش دلهاي شهر وندان در واقع مشكل گشاه تمام گره هاي زندگي آنهاست، چرا كه اولين وظيفه اي افراد پوليس حراست از قانون و مال و ناموس اجتماع است.
      اما كدام پوليس؟
      وطن مان افغانستان مشكلات بيش از حد را در گذشته داشته كه همه شاهد آن بوديم ولي حالا بعد از يك مرحله اي گذار ميخواهيم كمي از فرصت هاي مساعد شده براي بقاي بهتر و راحت تر نفسي تازه بكشيم و اين زماني بگونه اي نسبي ميسر خواهد بود كه در قدم نخست پوليس را داشته باشيم آگاه، مسوليت شناس، وطن پرست و با ايمان، بلي مي پذريم كه مشكلات فرا راهي همه عرصه هاي اجتماعي مان وجود دارد، ولي اولتر از همه احساس مسوليت در قبال آموزش و پرورش پوليس بايد به خرچ داد، امروزه پوليس و نظام آموزش و پرورش آن بگونه اي كه از چشم ديدها وشنيده ها آگاهيم تقربي دارد به صفر، پوليس اين چشم بيناي، نظم، امنيت، نظام، قواعد و قوانين بيشتر از مردم عادي وعام و فرصت طلب، ضامن بي نظمي، بي امنيتي و مقرره شكن ميباشد.
      آنچه كه ديده مي شود اكثر افراد پوليس لباس پوليس را دست دوز خود ها ميدانند، اسلحه اي پوليس را شخصي و رنجر آن را به گفته اي مردم( زر خريد خود تلقي ميكنند) در حاليكه در برابر نگهداري، حفظ و استفاده اي درست و سالم آنها، مسوليت وطني، ايماني و وجداني دارند.
      با تاسف رنجر پوليس حالا وسيله اي شده براي رفتني به مهماني ها، ياد گيري رانندگي براي پسران اجتماعي، بانظم و قانون پذير تعدادي افسران و مسولين محترم پوليس؛ به راستي كه خوب ميشود راننگي را در پشت اشترنگ رنجر ياد گرفت، چرا؟ براي اينكه از يك طرف وسيله اي دولتي است و پولي برايش مصرف نكرده و از سوي ديگر خوب با قوت است ومحكم، همچنان اگر آقا پسر مرتكب جرمي ترافيكي هم شود، كسي سروصداي بلند نتواند!!! از اينكه چقدر در شهر پر گرد و خاك چغچران، اين موترها باعث آلودگي هوا ميشود، هيچ حرفي بنايد گفت!!
هرچه بگنند نمكش مي زنند
واي ز روزي كه بگندد نمك!
      آرزو مندم آنچه را كه نوشتم به آنعده دوستانيكه در صفوف پوليس صادقانه و مسوليت پذير ميخواهند براي وطن و هموطنان خويش خدمتي بكنند سو تفاهم را ايجاد ننمايد، اما ميخواهم واضح بسازم كه مسولين و رهبري محترم پوليس درقسمت حفظ  ونگهداريي آنچه كه از خون اين ملت بدست آمده توجه اي جدي نموده تا باشد مرحمي برزخم هاي شهروندان اين شهر گذاشته شود.