آرشیف

2014-12-27

mhadad

امــــــــــــر کشتار

 

 

باز جسم فاریابم خون شد 
جاده های میمنه گلگون شد

بر برادر بازاو دستورداد
امرکُشت با انتحارِکور داد

باز مادرآه و ناله سر کشید
بازخواهرمرده رادربرکشید

بازچندی جان سپرد معدوم گشت
بازچند طفل از پدر محروم گشت

بازمسجدبازشد،درسوگ نشست
باز ملا برگرفت، قرآن بدست

گرنخیزند مردم آن سر زمین
گرنگیرند ضد دشمن، خودکمین

حکم این مرد راه بیابد بار بار
ازطریق انفجار وازطریق انتحار

مسعود حداد
18 مارچ 2014