آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

امــشــــب

گو یا که  نسیــمی ، زصبا  آمــــــده  امشب
صیاد  ختـــن ، نافـــه  گُشا آمــــــده  امشب
 
ازعطـــر وجودش،شده این خانه معطــــر
این شمع فـــــروزان،زکجا آمـــــده  امشب
 
شد فـــرش قـــدومش ، همه جا د یدهِ طالب
استــاد اد ب ، کان حیـــــــا آمــــــده امشب
 
پروانــه  صفت  با ل گشــودم،زسـر شـوق
در خانــهِ  من ، شمــع ضیا آمـــــده  امشب
 
از باب اد ب ، در گــهِ تــحسیـن گشـــــا یم
بالای ســــرم ،مــرغ هــما آمــــــده امشب
 
جـامـی بمن آریــد ، بنــوشـــم زسبــوهـش
ای بیـخبـــران ، کان ســـخا آمــــده امشب
 
این لطف خــدا ، تحفــه ی از آن خـدا بـود
مهــمان عــزیــزی که بـمــا آمــــده  امشب
 
ارباب اد ب ، اســـوهِ مهــــــر است  نیازی
با طیــــنت پا کیـــزه ، به جا آمــــده امشب
 
دُر میچکـد امشب ، زشاخ سخن ای دوست
بنگـــربه سر  شــور و نــوا آمـــــده امشب
 
«بلبل به غــزلــخوانی   و  قمری به  ترانه»
از بهر شما بهر شما بهر شما آمـــده امشب
 
امشب به ســـرور دل ما ، دل نبــود هیــچ
زنگ کــرما هــم، بـه صدا آمــــده  امشب
 
مسرور بـــود (عند لیب) و یار کبیـــر ش
کوکب بــه  تجــلــی سمـــا آمـــــده  امشب
 

این شعر بمناسبت  تشریف آوری   الحاج مولوی عبدالهادی نیازی کبر زانی یک تن از عالمان جید کشور  که به کلبه فقیرانه ایجانب  درگوشه غربت  تشریف فرما شده بودند، سروده شده . سعادتی دست داد  که اینجانب به محترم نیازی صاحب آشنا شدم  وهمان لحظه اول  خلق وخوی جناب شان  قلب مرا صید کرد. شعری در ذهنم خطور کرد که شاعر میفر ما ید:

 خلــق خوش  خــلق را شکار کـند
خلق خوش بیش از این چــکارکند

یابقول پدر بزرگ مادری من  حضرت میر سید عبدالخالق  (آثم) مشهور به صاحبی صاحب :       

 عالم دانا که باشـد فی المثل بحـــر عمیق
سینهِ او چون صدف با شد همیشه پر گهر
خــد مت عا لم بــعا لم کیمیــا کاری بــود
خادم عالم شوی  مخدوم گردی ای پســــر
 
 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
nabiandalib@yahoo.com
edris_andalib@yahoo.com
8/12/1390