آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

امضای پیمان استراتژیک با امریکا، پیروزی سی آِی ای و عقب نشینی آی اس آی !

سرانجام بعدازتلاش های پیهم وبگومگوهای متواتروچانه زدنهای وافر،پیمان استراتژیک بین امریکاوافغانستان به امضای رسید،تعلل امضادی پیمان ،باوصف آنکه کشورامریکا باداشتن یکصدهزارنیروی نظامی وپرداخت صد فیصد مصارف قوای مسلح افغانستان موضوع داغ رسانه ها ی داخلی  وبین المللی بود،این متاع ارزان!برای افغانستان چگونه درسراشیب گفتگوهای تند وپرخاشگریها یهای طرفین عاقد تااین حد به درازاکشید،آیااین مانورها،تحرکات متداوم ازجانب اضلاع متحدهءامریکا یک بازی سیاسی چون بازی های سیاسی گوناگون پشت پرده ارتباط وروابط باطالبان صحنه سازی ودرامه سازی این ابرقدرت بود؟ درمقابل آن مانورهای دولت افغانستان جهت تائیدوعدم تائید پیمان ستراتژیک  وتظاهرسیاسی درمقطع خاص زمانی جهت دست یابی به اهداف نهفته بخش از حاکمیت وحلقات وابسطه به آن بود؟ولی باهمه این بودها ونبودها عوامل که مانع امضایپیمان میگردید درکجا ها قرارداشت؟

پاکستان
ایران
طالبان
حزب اسلامی

 

پاکستا ن که  اکنون بحران افغانستان را  مدیریت مینمایددر تشدیدجنگ وتلاشهای پیهم استخباراتی ومانورهای سیاسی وزارت خارجه اش جهت جلوگری ازعقد این پیمان،درمرکزومحراق مخالفت با پیمان استراتژیک امریکاوافغانستان قرار داشت .َآی اس آی این سازمان  جهنمی ومخوف پاکستان،باارتباط باکشورهای خلیج  چون امارات متحدهء عرب وعربستان سعودی درتلاش بودندتا امریکاافغانستان رادست وپابسته دراختیار   نظامیهای پاکستانی ووهابیهای عربستانی قراردهد،و شاید ترددودودلی امریکا جهت عقد این پیمان،ناشی ازاین فشارهای  عربستان وپاکستان بود،سرانجام دولت امریکا درک نموداگراین سیاست آزمایش شده (فراموشی افغانستان) یکباردیگرتکرارگردد،امنیت امریکا وکشورهای اروپائی به مخاطره جدی روبروخواهدشد.حال پاکستان درک مینماید،سیاست مداخله گرا نهء خویش رادرا مورافغانستان متوقف نموده،  شورشهای داخلی خودراسرکوب ،طالبان افغانستان را تشویق به صلح وآشتی نماید،درعدم همکاری پاکستان باطالبان شاید آنها یک ماه  هم نتوانند به جنگ ادامه دهند.                                                           
ایران  ..اینکشور برسردوراهی است،حضورامریکادرافغانستان ویاتسلط طالبان ووهابیهای عربستان وامارات متحد عرب یعنی رقبای منطقوی خویش را درافغانستان بپذیرد، موجودیت امریکا درمنطقه دراین مقطع زمانی به نفع ایران خواهد بود،همانگونه ایران با تشکیل دولت موقت درسال 2001 حضورامریکادرافغانستان رابه نوعی پذیرفت!سقوط رژیم در کابل میتواند به سود رقبای منطقوی ایران یعنی عربستان وامارات تغییرنموده،که این امربرای ایران غیرقابل قبول خو اهد بود.
حزب اسلامی…درداخل دولت افغانستان لابی هاوطرفداران زیاد دارد،این  حزب باسیاست دوگانه واحراز پست های مهم چون وزیر،والی بادولت همسوئی دارد،ولی متاسفانه بخشی دیگرآن مصروف مبارزهءمسلحانه درمقابل قوای مسلح کشورونیروهای بین المللی میباشند این موضوع امید های درذهنیت ها تداعی مینماید که به زودی حزب اسلامی مبارزه مسلحانه کنارگذاشته به روندصلح خواهد پیوست.
طالبان…طالبان سیاست روشن درقضایای وحوادث کشوردرسر لوحهءکارآنهااست،به دولت افغانستان اعتنای نداشته،بااضلاع متحدهءامریکا داخل مذاکره ومفاهیمه هستند،مشکل طالبان استخبارات پاکستان بوده،هرنوع مانوروتحرکات آنها، درحیطهءکنترول استخبارات آنکشور قراردارد.ازاین سبب مخالف جدی روندصلح درکشور بوده وادامهءجنگ رابه سود خویش میپندارند، ازاین سبب امضای پیمان ستراتژیک باامریکادید گاهای این گروه بایست دربارهء جنگ وصلح تغییریابد درغیرآن پرابلم ودشواری های زیاد فرا راه آنها بوجود خواهد آمد .  امضای پیمان استراتژیک باامریکا پیروزی مردم ا فغانستان وشکست" آی اس آی "   پاکستان وسیاست های محیلانهء آن است.