آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

امشب در خلوت سکوتم برای تو دل شاد کنم

امـشـب در خـلـــوت سکـوتـــم بــرای تـو دل شـاد کنم

در صـحــرای وجـــودم خـانـهٔ بـه عـشـق تـو آبـاد کنم

 

وانگه که مرا نيم نگاهت ازگوشهٔ پنجره مـيسـرشود

سکوت  تنهای  را بشکنم  و بـيـدرنـگ  فـرياد  کـنـم

 

چشم گشا ای دوست و نظری از روی تـرحـم بما نما

تا  در  دفتر خاطراتم   افسانهٔ   نگـاه تورا  يـاد کـنـم

 

دريغا که گدازه های وجودم چون شمع عشاق آب شد

پروانه وار  بدورت  بگردم  و بـسـوزم و  فرياد  کنم

 

در غربت به انتظار ديدار وصال  تو سـالـهـا گـذشـت

چو شاهين  قفش  بشکنم  و  تورا  زبند  آزاد  کـنم

 

تمام لحظات عمرخاطرات شيرين است ساغـری را

شرط  انصاف  نباشد  کـه  از بی  وفـای  داد کـنـم