آرشیف

2019-2-4

ملا عبدالسلام ضعيف

امریکایې پوځیان ولي له افغانستان څخه وځي؟!

امريکا وليله افغانستانڅخهوځي؛ د یوه امریکایې له خولې د امريکا د ولس د لویاکثريتنظر:
اولد افغانستان– امریکا جګړه، د امريکا پهتاريخکېبېګټي،اوږدهاونهګټونکيجګړه ده، چېتقريباً اوس نو ټولامريکايېوګړيله همدې اوږده جنګ څخه ناخوښ دي.
دوېم:موږپهافغانستانکېپر نظامجوړونيبې حدهډيرهسرمايهګذاريوکړه،آنتر دي چېد بېکچينظام او سياسيفشار تر څنګمو د اسلامي هیوادونو په مرسته مذهبيفشار تههمزور ورکړ،ولي په افغانستان کېحکومتنهجنګوګټی، نهيېسولهراوستله، نهيېفساد او مخدرهمواد ختمکړل،او نهيېد پاموړاقتصاديپرمختګکړی دی،بلکېورځتر بليحالاتاو پورته یاد مسایل نور همد خرابي لور تهروانديچې دا نود امريکايانو د بېباورۍاو مايوسۍسببګرځيدليدي.
درېمتر ټولو مهمهدا چېکلهامريکاپه۲۰۰۱ز.کال  کېپرافغانستانيرغلکاوه،هغهوختد امريکا اقتصادي قوتد افغانستانچاپيرهڅلورو  هيوادونو (چين،روس، پاکستاناو ايران)پهپرتلهڅلور برابره (۸۰ سلنه)لوړ وه،په۲۰۱۸ ز. کال  کې د امریکا اقتصادي وده د یادو هیوادو اړوند تر دوه برابره  هم کمې کجې (۲۰سلنې) تهراټيټهسوېده،اقتصادي پوهان فکر کوي کهحالاتهمداسيروانوي، د ۲۰۱۹ ز. کالتر پايهبهدغه سلنه مساويسي، او له هغه وروستهبه په اقتصادي لسټ کې لاندي ځای ته لویږي،کومچېامريکايانيېد تحملحوصلهنه لري، د همدې مخ پر ځوړ اقتصادي کمزورتیا علت جنګاو  بېځايهلګښتونهښودلسوې.
زما  نظر:
پهامريکا باندي نورحساباو باورکولځانتير ايستل (تیروتنه)او وختضایعکولدي،هغوینهپهزور او نه همپهزاريودغهحالتتهدوامورکولایسي، هغویتهخپليګټېښېمعلومياو مهميدي، د چا مشورههمنهغواړي، ښهبهدا ويچېافغانانټولهد تعقل، حوصلېاو سړومغزو څخهکار واخلي، د موجودهفرصتڅخهد سولېاو هيوادپهګټهاعظمياستفادهوکړي.
 دا هيواد پهځانځاني،درواغو، تهمتونو، پيغورونواو باټو (پټکو کولو) نهجوړيږي.

ملا عبدالسلام "ضعیف"
په اسلام اباد کې د افغانستان پخوانی سفیر