آرشیف

2019-3-2

امریکاء وطالبان بدون دولت ومردم چه خواهند کرد؟

درین روز نماینده گان گروه  طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دو طالبیان وهیت مذاکره کننده امریکا به رهبری زلمی خلیل زاد نماینده دولت امریکا برای صلح افغانستان بدون حضورنماینده ازدولت ومردم افغانستان دردوحه پایتخت قطرگرد هم امده درمورد حل وفصل قضایای افغانستان گفتگوومذاکره مینملیند .ازقول هردوجانب گفته شده بحث روی دوموضوع تمرکزداشته است

       توافق روی جدول زمانی خروج نیروهای امریکائی ازافغانستان

        تضمین  های لازم از جانب طالبان برای قطع ارتباط با سازمان‌های هراس افگن مانند القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش وسائرگروه های هراس افگن.

هردوجانب طالبان وامریکائی ها خلطرنشان ساخته اند که گروه کاری  انتخاب  گردیده است. تا پیش نویس روی موضوعات موردبحث  تهیه گردد که درین راستا گروپ کاری به شدت روی آن کار مینمایند دیروزازقول منابع طالبان گفته شده که دراصول روی اجنداء به تفاهم رسیدن اما جهت مشوره زیادتر مذاکرات را برای مدت دو روزتعطیل نمودند. که این مذاکرات به روز شنبه مجددآ آغازوتا اخیر هفته آدامه خواهند داشت یک عضو هیات مذاکره کننده آمریکا دیروز به رسانه گفت: در این نشست درباره مذاکرات بین الافغانی نیز بحث صورت گرفت و زلمی خلیلزاد تلاش جدی کرد تا دولت افغانستان نیز در این مذاکرات سهیم شود.مگرگروه طالبان  حاضر نیست با هیات دولت افغانستان به صورت مستقیم مذاکره کند و این یکی از موضوعات اصلی مورد اختلاف دراین مذاکرات به شمارمی‌رود.اهمیت این مذاکرات درینجاه است که  نظامیان ومقامات بلند پایه نظامی وجنرالان ارشد امریکائی حضوردارند

مردم میپرسند وقتیکه گروه طالبان حاضرنیستند به دولت افغانستان گفتگوومذاگره نمایند پس باکه وچه گروه ونیروهای صلح مینمایند این تلاشهای ها بخاطرچیست؟

اینرا زمان پاسخ خواهند داد چیزیکه واضح است روحیه آشتی ناپذیری طالبان وعدم حضورشان درگفتگوومذاکره با دولت افغدنستان تا اندازه به این پرسش  پاسخ میدهد که گروه طالبان ازپشتبانی قوی اقتصادی ونظامی قدرت های بزرگ حهانی ومنطقوی برخوداربوده حدس گمان های که درمورد پروژه طالبان وجود داشت آنرا تقویت میبخشد زمان ازهم پاشیدن حاکمیت آنها که چگونه رهبران ارشد طالبان بطور مصئون به پاکستان رفتند وتعداد هم بدون کدام مشکل گمانتانمو به قطر انتقال گردیده  این زدوبندها  واضح میسازد که گروه طالبان چقدر ازحمایت فرأ منطقوی وجهانی قوی برخورداراند اینکه چگونه توسط استخبارات منطقه دوباره گروپ مان ؛ سازماندهی ؛ تجهیزوتمویل ودرجنگ علیه ائتلا ف بین المللی در راس امریکا ء گسیل گردیدند وامروزبعدازهفده سال دولت امریکا ناگزیر به مذاکره وگفتگوبا این گروه میشود این خود نشان میدهد که گروه طالبان ازپشتبانی یک قدرت افسانوی پنهانی برخودارند

ازجانب هم جندپارچگی وعدم طرح وموضع  واضح دولت افغانستان نیروهای وابسته به آن وحضوردولت امریکا درمذاکرات مستقم به این گروه جرآت وفرصت میدهد ازمذاکرات با دولت افغانستان انکار نمایند اگردولت مردان کابل رهبران احزاب وسازمان های سیاسی ومتحدین بین المللی آن باداشتن یک طرح واحد وموضع واحد وقوی آماده مذاکرات میبودند باز طالبان تحت هرنوع شرایط آماده مذاکره وگفتگومیشدند نه اینکه یکروز درمسکو روز دیگردراسلام آباد ودوحه پشت طالبان دووید موضع شان را قوی ترساخت وهرکدام پشت منافع گشت