آرشیف

2019-5-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

امروز روز سوم است که به کلاس ها تشریف نمیبرند

امروز روز سوم است که به کلاس ها تشریف نمیبرند

 آموزگاران معظم، مکاتب شهر "فیروزکوه" ازمشکلات حیاتی ومزد کم به ستوه آمده اند لاجرم دست به اعتصاب بردند، تا زمانیکه معارف میهن مان، بخواست های برحق این طیف نیکو، پاسخ مثبت عطا نفرمایند، همچنان به اعتصاب حق طلبانه شان ادمه خواهند داد.
اگر گوش معارف کشور، نسبت به خواستهای آموزگاران عزیزمان، ناشنواگردد دست به تظاهرات ملیونی خیابانی خواهند برد، که عواقب وخیم بدوش مقامات بلند پایه معارف وطن خواهد بود!!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی