آرشیف

2016-10-13

نظیر ظفر

الگوی حـــریــــــت

از گل توحـــید بر جانـــــش قبا دارد حسین
جامه ای گلکون  زباغ کــــبریا دارد حسین

تا نــــــــماید حق و با طل را جدا از همد گر
صنف جانبازی به صحن کر بلا دارد حسین

پیروی در راه او تنها به اشک و ناله نیست
مکتـــــــب حریت و علم و سـخا دارد حسین

گرچه میگویند یا مـــــــــــظلوم دشت کر بلا
کی بود مظـــــــلوم با ظالم غزا دارد حسین

گر چه اردویش نبود مانند دشمن چند هزار
ارث غــیرت  از علی مر تضی دارد حسین

با یزید پست رای خویـــــــــش با ذلت نداد
ظاهرا شد کشـــــــته و دایم بقا دارد حسین

زیر بار ظلم رفـتن شیوه ای مردانه نیست
از شما ای مو منان این التجا  دارد حسین

اهلبیت اش شد اسیر و کشته شد یاران وی
از برای عشــــــــــق نذر نیـــنوا دارد حسین

گفته اند مجنون عاشـــــق بود میگویند غلط
عشق را بنگر که با خالق چه ها دارد حسین

چارده قرن از وقـــــــوع کر بلا بگذشته است
تا کنون صـــــد ها محافل هر کجا دارد حسین

معـــــنی شـــــــعر( ظفر) با نام او بالا گر فت
همـــــچو او صد ذاکران خوشنوا دارد حسین 

نوشته نذیر ظفر