آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

الـــــتـمـــــاس دعا!

  

باسلام وعرض ادب خدمت همه دو ستان ! بدین وسیله  باستحضار میر ساند که یوم یکشنبه مورخ (7/2/1391) برادرکوچک مان  نقیب الله ابراهمی در شهر کرمان ایران در اثر یک تصادم شید  راهی بیمارستان شده اندودر حال کُما بسر میبرند.
از همه دوستان  خواهشمند است که جهت بهبود  صحت وسلامتی این  برادر کوچک مان  به درگاه  خالق بینیاز  دست دعا بر دارند  وشفای این برادر مان را ازطبیب مطلق  جهان  عاجزانه  استد عا نمایند.
ازهمه دوستان التماس دعاداریم.
با احترام سید محمد نبی عند لیب علوی

 

 
از اقارب نقیب الله جان  خواهش میشود که فقط به پدر نقیب الله تماس بگیرند ودیگر اعضای فامیل را در جریان نگذارند.