آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

الــتــمــاس دعـا

*******
شـنـیـد ســـتـم کـه فـرخاری اســت بـیـمـا ر
د لــش رنـجـور و تـن مـحـتـا ج تـیـمــا ر

ورا نــقـــــد جـوا نـی رفــتـه ا ز کــف
عـصـــا شــــد زیـنــت د سـتـا ن پـر کار

دو چــشــم تـیـز بـیـنـش نیـسـت قـا د ر
که بـی عـیـنـک بــد ا نـد یا ر ز اغـیـا ر

قــــد ســروش ز بـیـــد ا د ز مـــا نـــه
خـمــیـــد ه قـا مـتــش ا ز جـور ا د بــا ر

کـنــون آ ن سـنـبــل مـشـکـیــن د یــروز
شـــد ه کا فـور گـون بــر گـرد رخـسـا ر

یـقـیــن حـــب و طــن هــجـــر عــزیـــزا ن
مجـسـم د ر نظــر چون خـلـخ و فــرخـا ر

تـحـمـل نا پذ یـر است هــجــر و غــر بـت
بـــرای مـــــردم با فـــهـــــم و بـیــــد ا ر

خـــد ا یا ! درد و درمـــا ن را تـو د ا نـی
به ا حـسـا نــت عـــــلا ج رنـــج مـیـد ا ر

به فـضـــل بـی مـثـا ل ای ذا ت بـیـچـون
شـفـا یـی ده گــل بـی خــا ر فــــر خــا ر

خـــدا ونـــد ا ! به ا حســا ن قــــد یـمـــت
نگـهــدا ر ش چـو گل شا داب و سـرشـا ر

خـد ا ونـد ا ! سـر آ ور ر نـج غــــر بــت
بـرا ی مــلـــت مـحــبــو ب و د یـنــد ا ر

خــد ا و نـد ا ! به پـا س د وسـتـا نـت
عـزیـزا ن را زعــزت خـو ا ر مـــگــذ ا ر

خـد ا وندا ! به لـطـف خـویـش در حـشــر
عـنـا یـت کـن به مـا تـو فـیـق د یــد ا ر
 

استاد فـضــل الـحـق فـضـــل
چغـچـــران – د یار – فـیـروزکــوه غورعـقـرب 1391 هجـری شـمـسـی
ا یـن پآ رچه بـه مـنـآ سـبـت عاید شـدن تکلیـف مریضـی به جـنـا ب مـو لا نا صـا حـب فـرخــا ری سـروده شــد ه است و بدینـو سـیـله از بارگاه خداوند مـتـعـا ل برایـش شـفـا ی عـا جـل را تـمـنـا مـیـنـمــا یــم