آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

الحاج محمد کبیر نورزی یاد گاری یکی از مشروطه خواهان افغانستان

محترم الحاج محمد کبیر نورزی یکی از مشروطه خواهان دور سوم کشور، کتاب خاطراتش را همراه با ابراز نظر ها و تقریظ بعضی از شعرا و نویسندگان و با همکاری خانه فرهنگی مولانا در شهر ونکوور کانادا و تلاش تعدای از دوستان بخصوص  محترمه شفیقه نورزی و محترم رحمان سدید  در شهر ونکوور کانادا بچاپ رسیده است.
بدین مناسبت در شام ششم ماه می شب نشینی با اشتراک دوستانش تریب یافته بود.
در آغاز جناب استاد مجید قیام رییس خانه فرهنگی مولانا پیرامون چاپ کتاب صحبت نموده و منابعی که مطالب کتاب را گرد آوری نموده توضیحات ارایه نمود و برای محترم حاجی محمد کبیر نورزی صحت کامل و عمر دراز و سعادت از خداوند ارزو کرد.
سپس محترمان: انجینیر فضل احمد افغان، مولانا کبیر فرخاری و محمد اسحاق ثنا پیرامون شخصیت محترم حاجی محمد کبیر نورزی تو ضیحات در خور موضوع ارایه نموده و برای او سعادت و بهروزی تو ام با صحت آرزو نمودند.
متعاقب جناب الجاج محمد کبیر نورزی طی صحبت مختصر از دوران زمامدداری شاه امان الله خان و تفکر روشن او در مسایل منطقه و جهان معلومات مفید داده و از خصایل برجسته شاه میهن دوست به نیکی یاد آوری نموده و از افرایکه در تنظیم و چاپ کتاب  تلاش نموده اند از هر یک شان اظهار سپاسگذاری نمود. 
در این نشست خانم شفیقه نورزی مسوول نشریه زن در ونکوور کانادا  از اشتراک حاضرین به گرمی استقبال نموده و از کسانیکه در چاپ کتاب پدرش به نحوی از  انحا نقش داشته تقدیر و خرسندی خود را ابراز نمود.
در اخیر به رسم شادی استاد مجید قیام با دو فرزندش مبین قیام و متین جان قیام که در اجرای موسیقی پدر شان را همراهی میکردند با سرود های شاد ساعاتی سبب شادمانی حاضرین را فراهم نمودند.