آرشیف

2020-12-28

استاد فضل الحق فضل

الا ! ای ! کافر، ظاهر مسلمان !

الا  !  ای  !  کافر ، ظاهر  مسلمان  !
بس است دیگر درین جا قتل انسان

ز  خون   ملت   رنجور   تاکی  ؟  ! 
کنی  مست  و  ملنگ  بادار  دوران

شده  قرنی  که  زیر   نام  اسلام  !
تجارت  کرده است  از خون  افعان

مسلمان  کرده ی  دستان  خود  را !  
نمودیم  از جهالت  میر  و  سلطان ! 

ز کشتار  و ترور و قتل و ، وحشت 
شده  مشهور  و معروف  و مسلمان

به  ضد   ما  ،  جهاد  اعلام   دارد !  
بیا ! بنگر ! تو  بر  این عقل و جدان

به نام   پشتون  و تاجیک  و ازبک
نفاق افگنده  هرجا  همچو  شیطان 

به  فرمان  اجانب   اندرین   ملک !
نموده   میهنم  !   با  خاک   یکسان

به  نام  دوستی  ما  را  تباه   کرد !
نباشد  در  نهادش  دین  و  ایمان  !

ازین  فسق  و  فساد  و  فتنه  اینک
جهان را کرده است حیران و حیران

به خود آی  و دیگر بس کن  ستم را
اگر داری تو عقل و هوش و ،و جدان

که   قرن  (21 )  قرن  رهایی  است
بشر  پی  می  برد  ،  بر  راه  بطلان 

به  فضل   بیکرانت  ای   خدا یا  ! 
نگر   !   بر   ملت   زار  و  پریشان

استاد  فضل الحق  فضل 
شهر هرات 
ششم جدی سال 1399 هجری شمسی