آرشیف

2015-3-10

عید محمد عزیزپور

اقیانوس جهانی جایگاه مهم در زندگی بشر دارد. راههای بنیادین ترابری که پیوند میان کشور ها و قاره ها