آرشیف

2016-9-28

وحید تاجیک

اقوام زیـــــــــر ستم متحد شوید!

تاجیک،هزاره،ازبک… برای پايداری در برابر زوال و نابودی و سنگرسازی، فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید .

آﺷﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن به منظور تقسیم دنیا و چپاول جان و مال ملل بی گناه توسط امپریالیسم " آمریکا " و هم رکاب هایش " انگلیس…"به راه افتاده است ، که ھﯿﭻ ﻣﺮزی از شرارت  و ﺗﺠﺎوز را به رسمیت ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،بلکه قباحت به جای رسیده است که کشتن  و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن"انسان" تبدیل به شغل شریف شده است و آنکه از ھمه ﻗﺴﯽ ﺗﺮ و وﺣﺸﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ بر شهر و انسان فتح شده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راند!

در حقیقت بحران ساختاری وتضاد منافع نظام سرمایه داری،دست اندرکاران نظم نوین جهانی را بر آن داشته تا جنگاورانش را برای  ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺑﺮده ﺳﺎزی و ﺑﺮده   داری و برافروختن یک آتش بزرگ در آسیای مرکزی ، بی توجه به  فاجعۀ انسانی و پیامدهای هولناک آن آماده سازند. در حال حاضر حوزه "مقاومت" با ویژه گی های سیاسی و اجتماعی متفاوت، در مسیر برپایی این " آتش"  و طرح های اجرایی بعدی آن، چالش اصلی و هدف مستقیم است. هدف فوری درهم کوبیدن این جغرافیای سیاسی و به دست گرفتن کنترل کامل این حوزه می باشد، این جغرافیا یکی از مهم ترین اهرم های کنترل ، دسترسی به آسیای مرکزی و پيچاندن مچ دست حریفان « قدر قدرت» را امکان پذیر میکند.  

قراین بسیاری نشان میدهند که دولت ایالات متحده برای رسیدن به  این هدف اش با استفاده از “عقب ماندگی تاریخی –  انسداد اجتماعی " در کشور  ما ، هارترین و آزمندترین نیروها و گرایشات را با ﻣﻼط ﻣﺬھﺐ در ھﻢ آمیخته به میدان آ ورده است  « پشتون = افغان  با چند چهره طالب – داعش – حزب اسلامی _ کوچی – تکنوکرات  عقده مند و برگشته از غرب  » ، تا هر آنچه را که در مسیر " نظم نوین" در منطقه ما چالش ایجاد می کند و نشانی از "انسانیت" دارد با خاکستر یک سان کند.
شعار "آمریکا" این پاسدار "جهالت و جبّا ریت " «مبارزه با مواد مخدر – جنگ علیه تروریسم» یک سیاه بازی محض است .دهشت – انتحار در ذات "پشتون= افغان" این مباشر استعمار بوده و از مجرا مواد مخدر تغذیه می کند، همین نیروی پیشقراول است که ،ﺗﺴﻠﻂ  " آمریکا" را ﺑﺮﻋﺮصه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در منطقه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ می کند، پس  باید خیلی "احمق" باشی تا این شعار ها را قبول کنی.
از طرفی ، سرنوشت باشنده گان جغرافیایی« مقاومت» را بر این  پایه بازنویسی کرده اند که درهم کوبیدن شان توسط طالب – داعش و غصب زمین – ناموس شان توسط " کوچی – ناقل" این فرزندان "ضحاک" اجتناب ناپذیر باشد اگر من تاجیک، من هزاره، من ازبک… که اکثر بدبختی‌ها و مشکلات موجود مان به واسطه « معامله گری های  سياسی »همین رهبران تاجیک،هزاره،ازبک… است، بیشتر از این به این  گروه جبون ، گنگ، لال ، ترسو و چسپیده به زندگی مجلل اعتماد کنیم « عبدالله – قانونی … زاغ است. سرزاغ بودنه گرفتن » چنین خواهد شد. درضمن خیلی لازم است  تا این را بدانیم که ، اگر دﯾﻮاره ھﺎی دفاعی حوزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ به هردلیلی ﻓﺮو بریزد، ﺗﻌﺮض، اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺘﻤﮑﺎری  این جنایت کاران ﻣﺮزی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ. 

پس تاجیک – هزاره – ازبک … در این شرایط حسّاس و سرنوشت‌ ساز، برای پايداری در برابر زوال و نابودی و جلوگیری از برهم خوردن ترکیب "قومی" در شمال و سنگرسازی،  فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید ، بدون ترس و تردید رهبران شجاع – آگاه برای خود انتخاب کنید و این به ظاهر "رهبرا ن "پراشتباه و بی‌افتخار را در زباله دان بریزید.
باری، اگر سودای سیاست را لحظه ای کنار گذاریم و درنگی بر وضعیت اجتماعی مان کنیم،  پیامد این بد مستی « بوی نفت » و رویای پیروزی کارگزاران نظم نوین جهانی  که میکوشند "آسیای مرکزی"را در  آتش فرو ببرند و خاکستر اش را به توبره بردارند، برای مردم کشو مان هولناک است .
وضعیت کنونی کشور و مردم  آن  شبیه ﺷﮭﺮ فتح ﺷﺪه است ، مردمی  خسته و سرخورده و ناامید ،که در صورت شان ترس از آﯾﻨﺪه نا معلوم – وحشت از آماج چپاول قرارگرفتن نان – ناموس شان و انتحار مشهود می باشد. آدم های شهر ما همه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان  ساکت و خاموش در ﺧﻮد ﻓﺮو رفته و از عتراض صریح اﺑﺎ دارند. شاید اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽ استبداد – ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ارتجاع و جنگ سالار سبب ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی چنین ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن هاشده است .
اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال به ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ. ما  آﺛﺎر  فروپاشی  ذھﻨﯽ، رواﻧﯽ ، اعتقادی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مان را می بینیم . دیگر هیچ چیز سر جای خودش نیست، بی عدالتی به ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﺮﻗﯽﺗﺒﺪﯾﻞ  ﮔﺮدﯾﺪ است، نظام ارزش های انسانی و تاریخی مان « ﯾﺎری ﮐﺮدن به دﯾﮕﺮان، ﮐﺮم و ﻣﺮوت، راستی و دوستی »  دارد فرو می پاشد . چنانچه دروازه اوضاع – احوال مان بر همین پاشنه  بچرخد و آب اوهام  به همین آسیاب بریزد با کمال تأسف، در آيندهء کشور مان شاهد اثرات ویرانگر و عواقب ناگوار خواهد بود!

ما در حقیقت  همین الآن ، نمی توانیم از دام بحران های مرگبار نجات پیداکنیم .