X

آرشیف

اقـتـصـــاد از نـظـــر اسلام و نظام های معاصر

بسم الله الرحمن الرحیم

طوریکه به همگی معلوم است اقتصادیکی ازجمله اسا سی ترین رکن های مهم زندگی بشری رادر گذشته تشکیل داده بود. امروزهم اقتصاد بحیث ستون فقرات در زندگی بشری عمل میکند. وازطرف دیگرکشورهای جهان ازهرطریق میخواهند تااقتصاد کشور خودرارشددهند .تابلندترین منبع اقتصادی رادرجهان داشته باشند ازهمین سبب است که نظام اقتصادی جهان با اندک فرقی که دارند به سه نظام اقتصادی تقسیم شده است
1-نظام سرمایه داری : مفکوره نظام سرمایه داری این است که فرد یگانه مالک ثروت خود بوده وکسی دیگری درآن حق ندارد وفردهرقسمیکه خواسته باشد درآن تصرف کرده میتواند. وحق داردکه وسایل تولید راتنهاوتنها بنفع خوداحتکارنماید.اگرچه به ضرردیگران هم باشد. دراین نظام مفکوره امتیازطلبی وبرتری خواهی انسان که طبیعتاً هرفرد ازافرادجامعه خواهان آن است ومیباشد. اگرمابه این نظام ازنگاه اقتصادی نه بلکه ازلحاظ اخلاقی نظربیاندازیم می بنیم که درتوزیع ثروت بین افرادتوازن رابرهم زده و وسایل تولیدرا منحصر به طبقه ای می سازدکه دارای زیرکی وهوشیاری زیادبوده باشدواین وضع جامعه رابه دوطبقه تقسیم میکند.الف- طبقه ثروتمندان ب- طبقه فقرا ومساکین دراین حالت ثروتمندان باتمام شان وشوکت زندگی خودراسپری میکنند اما طبقه فقراکه دراقلیت زندگی بسرمیبرند تماراه های رسیدن به وسایل تولید واهداف شان مسدود میگردد که جامعه رابه تباهی خواهد کشانید.

2- نظام کمونیزم : این نظام درمقابل نظام سرمایه داری قراردارد که این نظام ومفکوره آن این است که تمام وسایل تولید باید مربوط به اجتماع بوده باشد وهیچ کس بصفت فردحق ندارد که مالک کدام موارد ویاوسایل تولید ی باشد ویامطابق رغبت وخواستهایش درآن تصرف داشته باشد وازآن بنفع خوداستفاده نماید, تنها وتنها چیزیکه برای افراد داده میشودمزدواجرئیت که درمقابل خدماتیکه بنفع اجتماع انجام داده اند داده میشود واجتماع دربرابرآن وظیفه وسایل زندگی شانرا آماده می سازد. دراین نظام ملکیت شخصی بطور قطعی ومطلقاً وجود ندارد, چه جائیکه کسی بتواند برای خودثروت اندوزد.یکی ازنکات منفی که دراین نظام وجود دارد این است که آزادی فردی ومالکیت شخصی را از بین برده است .اما نظام سرمایه داری برای افراد آزادی شخصی وحقوق طبیعی اعطا کرده است ولی درمبادی واصول آن کدام چیزی وجود ندارد بخدمات که به مصالح مشترک اجتماع تمام شود اقدام نماید بهمین علت است که نظام سرمایه داری ونظام کمو نیزم درمقابل هم قراردارند.

3- نظام اقتصاد اسلامی: نظام اقتصاد اسلامی یکی ازنظام های میباشد که بین این دو نظام اقتصادی دارای نظام معتدل ,متوازن ووسطی است .که اصول ومبادی آن حقوق فطری اشخاص را طوری حفظ میکند .که درتوزیع سروت کدام اختلال وبی توازنی به وجودنیاید.این نظام ازیک طرف حق مالکیت شخصی راکه حق طبیعی اشخاص است باحق تصرف دراموال شان میدهد.وازطرف دیگرهمه این حقوق وتصرفات راوبه قیوداخلاقی داخلی وقیودقانونی خارجی مقید میسازد.دراین باره یکی ازعلمای معروف اسلام بنام امام ابوالاعلی مودودی میگوید.که بعدازتحقیقات ومطالعات درباره نظام های اقتصادی انجام دادم.منصف ترین وعادل ترین نظام جزنظام اقتصاد اسلامی نیافتم.که باموجودیت چنین نظام عادلانه ومیانه رودرصورت تطبیق آن بشریت وجوامع قطعاًضرورت نداردکه خودرادردامن نظام افراطی سرمایه داری ویاسیستم تفریطی کمونیزم بیندازد.بنظرمن نظام اسلامی نظام زندگی است که طبقه های مختلف درآن مساویانه حصه دا رند.این نظام به تمام کوتاه نظران وبی مدبران میفهماند درصورت که نظام زندگی ایست چطورامکان داردکه ازستون فقرات زندگی که اقتصاداست چشم پوشی کندویادرآن قسمت بی تفاوت بماندویا به آن کدام نوع اهمیت وارزش راقایل نشود؟

ترتیب دهنده : عبدالرحمن « احمدی »دانشجوی سال دوم دانشکده اقتصاد
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.