آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

اقرار عجز

شده عمری که در هــوای تــــو ام

محـــو آن قـامت رســـــای تــــو ام

محشری کــــرده یی بــــه پــا در دل
ای صنـم کشتــــهء وفـــــای تــــو ام

ای کـه در بـــزم عـــاقلان وخــــــرد
مست از عشق با صفـــای تـــــو ام

گر برانی و یــــا بخـــــود خـــــوانی
راضی از هر چه است رضای تو ام

شب و روز اتنظار تـــــو بـــه رهت
سـر بـــه دروازهء ســـــرای تـــو ام

پیش چشمم مشین بــــه بــــزم رقیب
که من ای دوست آشنـــــای تــــو ام

بنــــــوازم بـه یک نگـــــاه کـــه من
زرهء خــــاک پیش پــــای تـــــو ام

همه گویند «واهب» است شه حسن
لیک من بنـــــده و گــــــدای تـو ام

صالحه وهاب واصل
30-09-2010
هالند