آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

افــکار جــــــاویــــــــدان

 

1. یک زن خوب به آنچه شوهرش علاقه مند است، علاقه نشان میدهد. {دورتی کارنگی}
2. شیرین ترین چیز در زندگی عشق زن پاکدل به شوهرش است. {ولتر}
3. زن موجود عجیبی است، دوست داری دوستت ندارد، دوستش نداری دوستت دارد. {رحمت نژاد}
4. دستگیری از پیران، وفا داری به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزوی من است.
5. چیزی را که به آن نمیرسی، مخواه.
6. اگر پشت به آرزو ها کنی، احتمالاً میرسی.
7. آرزو کن، آرزو ترا زنده نگهمیدارد.
8. آرزو مرگ را از یاد انسان میبرد.
9. آزادی یعنی مجبور نباشیم برخلاف قانون کاری کنیم. {مونتسکیو}
10. آزادی عبارت از اینکه یک فرد یا جامعه در پیروی و گفتن و نویشتن حق و بکار بستن حق، خق کامل داشته باشد.
11. من اگر در بهشت باشم ولی برای من بگویند تو حق نداری، جهنم را به بهشت ترجیع بدهی، جهنم را به بهشت ترجیع میدهم.
12. تا میتوانیم به آینده خود فکر کنیم، نباید وقت خود را صرف گذشته نماییم. {هکتور}
13. هر کس در اول کار به پایان آن بیندیشد، در انتها شرمسار نخواهد گشت. {مولوی}
14. آینده مال ماست، فقط کافیست تلاش کنیم. {اولینگ}
15. در گذشته به امروز فکر میکردم و حال به آینده. {سهیل}
16. گذشته برای آن است که انسان توشه ئی از عبرت برای آیندئی خود بردارد. {سعید نفیسی}
17. امروز که تلاش میکنی، فردا را روشن و هموار مییابی و آینده بجز این نیست. {رئو}
18. ما هر قدر به آینده امیدوار باشیم، حال را از دست میدهیم. {حسن}
19. نمیشود امروز را فدای فردا کرد ولی میشود از تجربه های امروز فردایی خوبی ساخت. {محمود}
20. دور اندیش، کاری امروز را به فردا نیفگند. {امام علی}
21. نمیتوان همه را به مال راضی کرد اما به اخلاق خوب میتوان. {حضرت محمد}
22. اشخاص لایق و با اخلاق هرگز کلامی را به زبان نمیآورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازد.
23. اخلاق بیشتر از علم و هنر پایه تمدن حقیقی است. {کارل}
24. صاحبان اخلاق روح جامعه خود هستند. {امرسون}
25. بیا کاری کنیم که نه من از تو بنالم و نه تو از من. {سعید نفیسی}
26. اخلاق اگر با اندکی هوش توام باشد، هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و اخلاق ترجیع دارد. {ناپلئون بناپارت}
27. اخلاق خوب مانند آب جاری است که موجب حاصل خیزی کشتزارها میشود.
28. دل های که روی آن کلمه تقوا و محبت نوشته شده بر هر جای که بخواهد پرواز میکند و کاینات در مقابل آنان سر تعظیم فرود می آورد. {نظام وفا}
29. مردی که خصلت خوب دارد هرگز تنها نمیماند زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا میکند. {کنفوسیوس}
30. هر دردی را درمان است جز بد اخلاقی. {امام علی}
31. دارندگان قلب های پاک هیچوقت راحت و خوشی را به خود نخواهد دهید زیرا خوشی و راحت خود را فدای ترقی دیگران نموده اند. {لابروید} 
32. با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است. {شوپنهاور}
33. با زنی ازدواج کن که اگر مردی میبود بهترین دوست شما میشد. {هرودت}
34. تنها علاج عشق ازدواج است. {آرت بو خوالد}
35. مردانی که میکوشند زنها را درک کنند فقط موفق میشوند با آنها ازدواج کنند. {بن بیکر}
36. زنا شویی عبارت است از׃ سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل.
37. زن و شوهر یک سال پس از ازدواج، دیگر به فکر زیبایی صورت یکدیگر نیستند بلکه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم دیگر میشوند.
38. هرچه عده متاهلین زیاد گردد، جنایات کمتر خواهد شد. {ولتر}
39. فکر کنم ازدواج تجربه خوبی است که انسان بداند که چگونه اشتباه میکند. {رئو}
40. ازدواجی که فقط با عشق شروع شود، به پشیمانی خاتمه میابد. {مونتتی}
41. ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم و بقیه فصولش به نثر. {نیکولاس}
42. با شوهر خود نیز مثل یک کتاب رفتار کنید، فصول خسته کننده آنرا اصلآ نخوانید. {اسمارت}
43. هیچ چیز غرور مرد را مثل خوشی زنش راضی نمیکند چون همیشه آنرا متعلق به خود میداند. {جونسون}
44. میگویند ازدواج خطرناک است ولی بد نیست آنرا آزمایش کنیم. {آندره ژید}
45. ازدواج کاری کسانی است که فکر میکنند زمانی بیکاری را چگونه سپری کنند. {حسین کاسیان}
46. اگر زندگی را سخت نگیری ازدواج چیزی خوب است. {حسین بهزاد}
47. هرچه بخواهید بدست خواهید آورد به شرط اینکه استقامت را سرمایه خود قرار دهید.{ژان دو- لافنون}
48. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از׃ کار، استقامت و عقل سلیم. {ادیسون}
49. آن کس که اراده و استقامت دارد روی شکست نمیبیند. {موریس}
50. عظمت واقعی در این نیست که هیچ شکست نخوریم بلکه در این است که هربار که شکست خوردیم دوباره به پا خیزیم. { ژید}
51. کامیابی از آن کسی است که استقامت را پیشه خود سازد. {رئو}
52. بر دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردی و سنگینی بپذیر تا بمراد خود پیروز شوی. {امام علی}
53. کسی پیروز میشود که در مقابل تمام مشکلات زندگی استقامت کند. {رحمت نژاد}
54. کامیابی در کار%1 الهام غیبی و% 99 محتاج جان کندن و عرق ریختن است. {ادیسون}
55. چند نیش مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمیدارد. {ولتر}
56. پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند. {ناپلئون بنارت}
57. به اندازه احتیاج از خداوند یاری میرسد. {امام علی}
58. دین عبارت از شناختن تکالیف بشری در شکل اوامر خدایی. {کانت}
59. ایمان و احکام آن دارایی تآثیر و نفوذ غیر قابل انکاری است، محمد (ص) با دین خود جهان را رام کرد و او فاتح جهانگیری است. {ناپلئون بناپارت}
60. وقتی واقعاً ایمان داشته باشی و خواسته خود را با ایمان و اعتقاد کامل بیان کنی، به خواسته خویش خواهی رسید. { رئو}
61. از دو چیز به خدا مینالم سادگی و بیهوشی مردم درستکار، زیرکی اشخاص متقلب، خاین و دروغگو. {امام علی}
62. به توانایی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. { ژان ژاک روسو} 
63. بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست. {موریس}
64. تنها کلمه که خداوند در جبین هر مرد نوشته (اُمید) است.
65. اگر کسی اُمید نداشته باشد، زندگی برای او ارزشی ندارد. {مارلو}
66. اُمید نانی روزانه بیچاره گان است. {هرشو}
67. اُمید به لنگرگاهی تشبه شده است که در موقع طوفانی به آن پنا ه میبریم، تا بتوانیم روی پای خود بایستیم. {پل بیل} 
68. آنکه اُمیدواری را وسیله معاش خود قرار بدهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد. {بنیامین فرانکلین}
69. نا اُمیدی نخستین گامی است که شخص بسوی گور میبردارد. {ناپلئون بناپارت}
70. آنچه زندگی ما را غم انگیز ساخته، پیری و پایان لذت ها نیست، بلکه قطع اُمید است. {مارلو}
71. اگر اُمید نبود مادر فرزندش را شیر نمیداد کسی درخت نمیکاشت. {حضرت محمد}
72. شآن و مقام اگر پاین آمد نا اُمید مباش، زیرا آفتاب هر روز هنگامی غروب پائین میآید و تا بامداد روز دیگر بالا میرود.{افلاطون}
73. اُمید دارو است که شفا نمیدهد اما درد را قابل تحمل میکند. {مارسل}
74. خدا، اُمید و خواب را برای جبران غم های زندگی ما ارزانی داشته است. {ولتر}
75. اُمیدوارترین مردم کسی است که اگر نقصی در کارش پدید آید بی تآمل در راه اصلاحش بکوشد. {امام علی}
76. بهشت هم اُمیدی است که برخی ها برای رسیدن به آن ثانیه شماری میکنند. {رحمت نژاد}
77. کمتر بخواه تا اُمید رسیدن به آن بیشتر باشد. {دیوژن}
78. اُمید برای بشر مثل بال برای پرندگان است. {وکتور هوگو}
79. اگر قرار است همه مردم به اُمید وارد بهشت شوند، من جهنم را ترجیع میدهم. {رحمت نژاد}
80. سخنی گویید که از اندیشه پاک سرچشمه گرفته باشد. {زرتشت}
82. اندیشیدن آسان و عمل کردن مشکل است اما مشکل ترین کارها عمل کردن به آن چیزهای است که می اندیشیم. {گوته}
83. انسان میتواند دو دقیقه بدون هوا و دو هفته بدون آب و سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمیتواند یک لحظه بدون اندیشه زندگی کند. {بنیامین فرانکلین} 
84. اختیار افکار ما نیز در دست خود ما نیست، زیرا تقریباً همیشه بی اختیار فکر میکنیم. {ولتر} 
85. آدمی که ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشد. {موریس}
86. کسی که فکر دارد از هر چیز میبیند پند میگیرد. {امام علی}
87. به گذشته خود هرگز نمیاندیشم مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ئی بگیرم. {جواهر لعل}
88. تمامی شآن و عظمت انسان در تفکر است. {پاسکال}
89. ساعتی که به تخیل بی منظور بگذرد، عمری است که از دست داده و زحمتی است که بیهوده کشیده ایم. {محمد حجازی}
90. مرد عاقل در اندیشه های خود از حدود تمامی خویش هرگز تجاوز نمیکند. {کنفوسیوس} 
91. جامعه ئی کهنه را از خود دور میکنی چرا اندیشه ئی کهن را از خود دور نمیکنی. {سعید نفیسی}
92. هیچ تماشاهی عبرت انگیزتر و مفید تر از این نیست که افکار و اعمال خویش را تماشا کنیم. {محمد حجازی} 
93. هرچه بیشتر فکر کنیم، بهتر میدانیم که هیچ نمیدانیم. {ولتر}
94. مردم خود شان را به هر چیز خسته میکنند مگر با تفکر و اندیشه. {لئو} 
95. کسی که اندیشه اش کم باشد سختی اش فراوان است. {حضرت محمد}
96. در باره ای هرچه میدانی فکر کن، ولی هرچه را فکر میکنی مگو. 
97. از هیچ اندیشه تازه بدون فهم پشتبانی مکن بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده به حقیفت موضوع برسید. {دکارت}
98. هیچ چیز بد و خوب نیست تنها نیروی اندیشه، بدی و خوبی، سعادت و شقاوت را میآفریند.{مارلو}
99. هر کاری درست و هر اندیشه شایسته به چهره انسان زیبایی میبخشد. {جان- راسکین}
100. کسی در نظر من بزرگ است که میتواند بین احساسات و اندیشه های خود مانعی ایجاد کند. {ناپلئون بناپارت} 
101. حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشد خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کند.{ناپلئون بناپارت} 
102. ساعتی اندیشیدن بهتر از مدتی عبادت کردن است. {امام علی}
103. آیا وحشت آور نیست که انسان در موقعی میمیرد که تازه فهمیده باشد چیزی نمیفهمد. {موریس} 
104. انسان کامل کسی است که زندگی خود را بدست خود بسازد. {شوپنهاور}
105. انسان ترکیبی عجیبی است، در عین نا چیزی، خود را برتر از دیگران میداند. {آشیل}
106. انسان هرگز به هیچ فرشته ئی حتی مرگ هم تسلیم نمیشود مگر وقتی که اراده اش ضعیف باشد. {ادگار} 
107. تنها سرنوشت انسان را محبت معلوم میکند و بس. {مارلو}
108. هرکس نمیتواند یک انسان باشد. {گوته}
109. تفاوت بزرگ بین انسان و حیوان دو چیز است، قدرت بیان و دروغگویی. {اناتول}
110. خداوند انسان را کامل خلق کرد ولی انسان هیچوقت به این موضوع اهمیت نداد.{رضا}
111. زینت انسان سه چیز است׃ 1.علم 2.محبت 3.آزادی. {افلاطون}
112. انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند خود را نه تنها با افرادی ملت خویش برابر خواهد دانست بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد. {تولستری}
113. وقتی انسان دوستی واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد. {امرسون}
114. انسان تا زمانی که در جوانب خود جور و ستم میبیند، سعادت حقیقی نخواهد داشت. {صادق هدایت}
115. انسانِ را دیدم که برای مبلغ میخواست خودکشی کند، وقتی همان مبلغ را من در مقابل خرید بینی اش دادم
،به ارزش خود پی برد. {حسین رحمت نژاد}
116. انسان قدرتی است که حتی تب ضعیف میتواند آنرا از پای بیندازد. {محمود بهرامی}
117. وقتی کسی در مقابل وجه ناچیزی خود را میفروشد، نامی انسان را باید از او گرفت. {رحمت نژاد} 
118. انسان نسبت به کار خویش به کاری دیگران عاقلتر است. {لاروشفوگو} 
119. انسان های زنده هستند که یک دم از مبارزه دست بر نمیدارند. {ویکتور هوگو}
120. انسان تا لحظه آخر مال اندوزی میکند، فکر میکند همه را با خود خواهد برد. {رئو}
121. انسان خسته بر روی سنگ ها نیز بخواب میرود ولی آدم تنبل حتی بر روی بالش نو جای پیدا نمیکند. {مارلو} 
122. انسان عاقل همیشه از بد گویی که از او میشود استفاده میکند. {ساند}
123. آنکس که جرئت انجام کار شایسته را دارد، انسان است. {مارلو}
124. انسان ها بصورت کلی چیزی جز کودکان بزرگ نیستند. {ناپلئون بناپارت}
125. اغلب مردم نیمی وقت خود را صرف بد بخت نمودن دیگران مینمایند. {شانفور}
126. بد بختی این حس را دارد که دوستانی حقیقی را به شما میشناساند. {بالزاک}
127. هیچ کس به اندازه ئی که فکر میکند بدبخت و خوشبخت نیست. {لاروشفوگو}
128. هر بدبختی که به من رسیده، از اطمینان و اعتماد به دوستانم بوده. {ژان ژاک روسو}
129. هر کس زنجیر طمع را دور بیاندازد، بد بختی از او دور شود، مانند قطره ئی آب که روی برگ گل میلغزد و می ریزد. {بودا}
130. در دنیا هیچ چیز به اندازه بد بختی کامل نیست. {بالزاک}
131. بد بختی ذره بینی بزرگ است که کمی های انسان را صد برابر بزرگ نشان میدهد. {علی دشتی}
132. هرکه بد بختی را نشناسد، بدست آوردن و نگهداشتن خوشبختی را یاد نمیگیرد. {رایت}
133. بد بختی ما هرگز حوادث نمیشود بلکه بدبختی ما در آن است که پس به فکر آنها افتاده ایم.{بالزاک}
134. اگر دقیق توجه کنیم همین بد بختی ها ما را مخترع، شاعر و نویسنده میکند.{رحمت نژاد}
135. بد بختی این نیست که انسان کور باشد، بلکه در این است که نتواند کوری را تحمل کند. {میلتون}
136. آلام و نا راحتی ها فکر انسان را قوی میکند. {ناپلئون بناپارت}
137. مگر نه اینکه شکست پل پیروزی است؟ پس بد بختی هم میتواند نردبان خوشبختی باشد. {رئو}
138. انسان وقتی بد بخت است که تمام درها را به روی خود بسته باشد.{خسرو سینایی}
139. هرکه میدرود آنچه را میکارد و جزا میبیند به آنچه عمل میکند. {امام علی}
140. رفتار کن با دیگران، همانگونه که توقع داری دیگران بتو رفتار کنند. {زرتشت}
141. هرکس برای دیگران کند خود در آن افتد. {زرتشت}
142. هر نیکی که بتو میشود نتیجه اعمال گذشته ئی توست.{رضا}
143. تندی مکن، حقوق دیگران را ضایع منما، بدان که همه را پاداش و پاسخی است. {کاشیان}
144. از کشوری که ارزش خدمتگذاران و دانشمندان را نداند و آنان را سپاسگزاری ننماید، نباید اُمید پیشرفت داشت.{ولتر}
145. هرگز در مدد انتقام از دشمنان خود نباشید، زیرا در غیر این حال آنقدر که شما به خودی تان صدمه میزنید آنها را اذیت نکرده اید.{دیل کارنگی}
146. کسانیکه بد میکنند رها کن که طبیعت کاری خود را کند و انتقام ترا بگیرد. {رحمت نژاد}
147. عمل دو گونه است׃ یکی آنکه لذتش میگذرد و رنجش میماند، دیگر آنکه رنجش میگذرد و پاداشی آن میماند. {امام علی}
148. تاریخ پلی غیر مطمئین است که از گذشته تا آینده امتداد دارد. 
149. تاریخ حقیقت را میگوید اما برداشت هرکس از آن مختلیف است.{موریس}
150. تاریخ جز گمراه کردن مردم، فایده ئی دیگری ندارد. {ناپلئون بناپارت}
151. اگر تاریخ نبود هیچ ملتی اهمیت نداشت. {شوپنهاور}
152. تاریخ را مخفی کردن مانند پوشانیدن خورشید است. {خسرو سینایی}
153. ای کاش کسانیکه سعی در تعویض تاریخ دارد بیشتر بررسی در تاریخ زندگی افراد پست میکردند. {رحمت نژاد}
154. هر ملتی سر گذشتی دارد و سر گذشت آن برایش عزیز است. {حسین بهزاد}
155. دشمنان خود را با دوست کردن آنها از بین ببرید. {اپیکتیموتس}
156. همانقدر که دشمنان زیادتر، دوستان کم و انگشت شمار اند،پیدا کردن یک دوست از مشکل ترین کارها است،اگر پیدا گردید قدر آنرا بدانید.
157. دشمنی با دشمنی از بین نمیرود بلکه با محبت میتوان آنرا از بین برد و آنرا تبدیل به دوستی کرد. {بودا} 
158. آنکه دشمن دیگران است، بدترین دشمن خویش است و آنکه دوست مردم است بهترین دوست خویش. {ارسطو}
159. برای دشمنان کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را بسوزاند. {مارلو}
160. دشمنان ما احمقان هستند که اگر مندانستند با ما از راه دوستی وارد شوند، سودی بیشتری میبرند. {رئو}
161. اگر دشمنان خود را نگهداری نکنیم، زندگی ارزشی نخواهد داشت. {پیترون}
162. آنچه که از علم بهتر است (تجربه) است. {امام علی}
163. تجربه بالاتر از علم است. {ابو علی سینا}
164. اشتباه را تصحیح نکردن خود یک اشتباه دیگری است. {کنفوسیوس}
165. کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد. {امام علی}
166. خطا کردن یک کاری انسانی و تکراری آن یک کاری حیوانی است. {آناتول}
167. به هر چیز باید نزدیک شد و از آن عبرت و تجربه ئی گرفت. {سعید نفیسی}
168. یگانه ترجمان عالم طبیعت آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هر کار را به هزار شکل آموخت. {داونچی}
169. وقتی جاده هموار، تمیز و نو در سر راه شما پیدا شد، از جاده قدیم و سنگلاخ عبور کردن دیوانگی و خود خواهی است. {زولا}
170. دنیا به همت جوانان و تجربه پیران اداره میشود. {نظام وفا}
171. آنکس که از روزگار تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخواهد خورد. {امام حسین}
172. خوشبخت آن است که از سرگذشت دیگران پند گیرد. {حضرت محمد}
173. دنیا خیلی پیر است، ما باید از تجربه اش استفاده کنیم، تجربه به ما یاد میدهد که عرف و عادات پیشین گرانبهاتر از تئوری های تازه است. {ناپلئون بناپارت}
174. تجربه میوه ئی است که آنرا نمیشود چید مگر پس از گندیدن. {ارسطو}
175. تجربه من ثابت کرده است که کسی نیست در 24 ساعت دست کم 5 دقیقه گرفتاری حماقت نشود و عاقل و خوشبخت کسی است که نگذارد از این میزان فزونی یابد. {بنیامین فرانکلن}
176. تجربه چیزی خوبی است اما بکار بردنش در تمامی موارد انسان را به بدبختی میکشاند، پس بهتر که از تجربه دیگران هم بهرهمند شد. {رئو}
177. عمری چکش برداشتم و بر سری میخی به روی سنگی کوبیدم، اکنون میدانم که هم چکش خودم و هم میخ و هم سنگ بودم. {ف-ک}
178. تجربه همیشه به نفع انسان نیست، زیرا هیچ حادثه ئی دوبار به یک شکل رخ نمیدهد. {چرچیل}
179. سن، عادت، شغل، و تجربه اخلاقی بسیاری از مردم را اصلاح کرده است. {ناپلئون بناپارت}
180. در زندگی هیچ استادی نداشتم، مگر تجربه. {رئو}
181. تجربه بسیار آموختن مایه ئی افزایش عقل است. {امام حسین} 
182. کسی که دوبار روی سنگی بلغزد،مستحق آن است که هر دو پایش قطعه شود.
183. سر تا سر زندگی یک تجربه است،تجربه ئی که هرگز تکرار آنرا پیدا نخواهید کرد. {هلمز}
184. کسی که جهان دیده است و زیاد تماشا کرده، بیشتر تجربه بدست آورده است و چیزی یاد گرفته است. {لافونتن}
185. کسی که دارای عزم راسخ باشد جهان را مطابق میل خود عوض میکند. {گوته}
186. در جهان تنها کسی موفق میشود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد. {شیللر}
187. پیروزی یعنی، اراده کردن. {ناپلئون بناپارت} 
188. آنکس که میگوید׃ من میخواهم، یعنی کار را انجام داده است. {رئو}
189. هیچ تصمیمی بهتر از این نیست که خود اراده کنید و خود بسرانجام رسانید. {رحمت نژاد}
190. اراده خود به خود و طبیعی تکمیل میشود، بشرط اینکه تعلیم و تربیه غلط مانع راه آن نگردد. {فیثاغورث}
191. از کوچکی میل داشتم بزرگ باشم، یعنی خواستم. {هوگو}
192. انسان هرچه را خواهد میتواند کرد و هرگاه کسی گوید که نمی تواند کرد، این خود دلیلی است بر اینکه او از روی جدیت اراده نمیکند. {نیچه}
193. بزرگترین اختلاف بین انسان و حیوان فهم و فکر نیست، بلکه اراده و اختیار است. {ژان ژاک روسو}
194. خواستن توانستن است، بخواه تا بتوانی. {حسین} 
195. دانستن بدون خواستن، هرگز نتوانستن را به بار نمی آورد. {لوبون}
196. اگر تصمیم گرفته ای که در دنیا کاره ئی شوی، خواهی شد. 
197. تصمیم گرفتن مشکل ترین کار است. {ناپلئون بناپارت} 
198. جمله (من میخواهم) جمله ای است که از اراده ئی قوی سر چشمه میگیرد. {دوگرن}
199. جوان میتواند به آنچه میخواهد برسد، بشرط اینکه دست از دامن تصمیم استوار رها نکند. {حسین بهزاد} 
200. رمز کلیه پیروزی ها، اراده است. {روبرتسون} 
201. ما توانا هستیم، درست در همان لحظه ئی که تصمیم میگیریم بمیریم. {ناپلئون بناپارت}
202. جدیت مقصد را نزدیک میکند. {شیللر} 
203. در مقابل عزم آهنین قوه ئی را یارائی مقاومت نمیبینم. {ناپلئون بناپارت}
204. هیچ چیز را در زندگی مانند تصمیم و اراده ئی قوی ندیدم که سبب کامیابی ام شود. {رحمت نژاد} 
205.با صلح گفتن دنیا ایمن نمیشود. {ناپلئون بناپارت}
206.افتخار در خشک کردن قطره اشک است،نه در جاری کردن سیل خون. {لرد – بایرون}
207.آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم. {ناپلئون بناپارت}
208.هیتلر چی کرد و چی شد، شما هم که پذیرای جنگ هستید همان خواهید شد.{محمود بهرامی}
209.جنگ نتیجه افکار پلید کسانی است که برای منافع خود انسان ها را به خون و خاک میکشد. {رحمت نژاد}
210.مرد جنگی برای دولت بهترین و مناسب ترین سفیر و سیاستمدار بشمار میرود. {کرامول}
211.نیچه، با فلسفه غلط خود باعث شیوع جنگ در جهان شد و معتقد بود که׃ هر کس بکوشد بر دیگران سروری جوید و موانع باید از سر راه برداشته شود. {رئو}
212.در میان دو کس دشمنی میفگن که ایشان چون صلح کنند تو در میان شرمسار بانی. {سعدی شیرازی}
213.جنگ نیست که آدمی را بزرگ کند، انسانیت و خدمت به بشریت است. {رحمت نژاد}
214.هر جنگی باید با تفکر صورت گیرد، در این هنگام است که احتمال پیروزی وجود دارد. {ناپلئون بناپارت}
215.به زیبایی زندگی توجه کنید، تخریب هر لحظه امکان دارد. {خسرو سینایی}
216.جنگ از برای چی، بیایید صلح جهانی برقرار کنید، تا که تاریخ نامتان را با افتخار ببرد. {رئو}
217.پند و اندرز همچون نور خورشید که بر میوه ئی نارس میتابد، جوان را زودتر به رشد میرساند لیکن تا زمانی بر او نگذرد پخته نخواهد شد. {محمد حجازی}
218.افسوس که جوان نمیداند و پیر نمیتواند. {محمد حجازی}
219.دو چیز است که قدر و جاه آن شناخته نشود مگر هنگامیکه از دست رفته باشد׃ یکی جوانی و دیگری تنگ دستی. {امام علی}
220.جوانی کن ولی علم پیران را بدان، شادمانه زیستن به جوانی و پیری نیست. {رحمت نژاد}
221.من همه چیز خود را به گرسنگی و مشقات ایام جوانی مدیونم. {ناپلئون بناپارت}
222.با پدر و مادر خویش چنان باش که از فرزندان خویش میخواهی با تو باشند. {وشمیگیر}
223.بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختی ها و مشقات روزگار جوانی مدیون هستند. {ناپلئون بناپارت}
224.زیباترین مرحله ئی جوانی آنگاه هست که موی صورت شروع به دمیدن کند. {افلاطون}
225.فرق بین جوانی و پیری آن است که، مقصد اولی زندگانی و هدف دومی مرگ است. {شوپنهاور}
226.راز نیرومندی و جوان ماندن من در این است که هر روز چیزی تازه ئی یاد میگیرم. {بسولن}
227.با پول خیلی کار ها را میتوان کرد ولی جوانی را نمیتوان خرید. {رایموند}
228.وقتی روحی شاداب و قلبی جوان داری، پیری چندان مهم نیست. {رئو}
229.بهترین امت من کسی است که جوانی را در طاعت خدا بگذراند و دل از دنیا برگیرد و در آخرت آویزد تا خدا بالاترین درجات بهشت را به وی پاداش دهد. {حضرت محمد}
230.جوانی زمانی فرا گرفتن عقل است و پیری هنگام عمل کردن به این رموز. {ژان ژاک روسو}
231.اگر جوانِ را از عشق منع کنید، چنان است که مریضِ را از کسالتش سرزنش دهید. {دوکلوس}
232. اگر میخواهی جوان بمانی، گریبان خنده و شادی را رها مکن. {رحمت نژاد}
233.حسود قبل از اینکه چاقی دیگران را بگیرد، خودش از لاغری خواهد مُرد. {امیر قلی}
234.بهره حسود در دنیا غم و اندوه است و چون مردم را خوشحال ببیند آن بهره ئی غم و اندوه دو برابر شود. {ارسطو}
235.با دوستی که حسود باشد ایمن نمیتوان بود. {بوذر جمهر حکیم}
236.حسد از زهر مار خطرناک تر است، زیرا مار فقط برای دیگران ضرر دارد ولی شخص حسود بیش از هر کس از دست دست خود رنج میبرد. {لرد-آویبوری}
237.کسیکه بر دیگران حسد ورزد، دلیل بر آن است که اعتراف به برتری او کرده است. {هوراس واپول}
238.خیلی ها اند مرا تحسین میکنند ولی حسادت از وجود شان میبارد. {کمال الملک غفاری}
239.سینه را نه با کینه بلکه با عشق و جوانمردی باید مغلوب کرد. {رنه دکارت}
240.کسی که ارزش حیات را نمیداند، لیاقت داشتن آنرا ندارد. {فرانسین}
241.به ضرورت آمدم بر این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت میروم. {افلاطون}
242.حیات عبارت از جنبش و فعالیت است. {محمد تقی بهار}
243.لازم است حد خود را بشناسیم، بله ما در این دنیا چیزی هستیم به همه چیز. {پاسکال}
244.من دنیایی پر از شیر و عسل را دوست ندارم، من دنیایی کوچک و گرمی را دوست دارم که خودم با دست خود آنرا ساخته باشم. {شوپنهاور}
245.گریه ما وقت تولد از آن جهت است که به صحنه ئی بزرگ جنون و حماقت وارد شده ایم. {مارلو}
246.زیاد شدن حیات مهم نیست بلکه بکار بردن آن مهم است. {هولارد}
247.غم مخور زندگی همین است که میبینی، روزی به کام و روزی دیگری به زیان،دم غنیمت دان که دیر نشود. {رئو}
248.با گریه به دنیا میآیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی. 
249.دو روز زندگی را در خوشی و خدمت به سر ببر، با غم و اندوه به جایی نخواهد رسید. {رئو}
250. همیشه به یاد داشته باشید که دنیا مدیون شما نیست، چرا که قبل از شما نیز وجود داشته است.{جان – استیل}
251.اگر زندگی ارزش آنرا ندارد که در دوران حیات غم بخوری، دیوانه ئی بیش نیستی. {رحمت نژاد}
252.ارزش حیات آدمی خدماتی است که در دوران حیات خود انجام داده است. {رئو}
253.دنیا آنقدر ارزش ندارد که برای مال و منال دل مردم را بیازاری. {رئو}
254.هرچه اموال کسی زیاد شود، حیات او بستگی به اموالش ندارد. {حضرت عیسی}
255.سخت ترین مرحله حیات این است که علاقه مردم نسبت به شما از بین برود، پیش از آنکه علاقه شما نسبت به آنان از میان رفته باشد. {ولتر}
256.من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من برای این به دنیا آمده ام که کار های بزرگ انجام دهم. {بتهون}
257.نشاید یافت بی رنج از جهان گنج. {فخر الدین اسعد-گرگانی}
258.زندگی یک قرارداد یک جانبه است، به تولد و نه مرگ در دست توست، ولی خوب زیستن تا لحظه ئی پایان حیات در دست توست. {رئو}
259.انکار وجود خدا، به منزله ئی انکار وجود انسان است. {موریس مترلینگ} 
260.عبادت خدا به زیاد خواندن نماز و روزه گرفتن زیاد نیست، البته عبادت کامل و پر ارزش آن است که شخص برای تحصیل و معرفت دو آفریده های خدا بسیار بیاندیشد. {امام حسن}
261.خدایا شاید سهم من اززندگی همین است که داده ئی، اگر بگویم کم است کفر گفته ام، پس راضی ام به داده و نداده ات. {رئو}
262.خدایا، از تو چی میخواهم، رزق مرا میدهی، سالم هستم و روزهایم یکی پس از دیگری به خوبی میگذرد، پس متشکرم. {رئو}
263.گروهی خدا را به اُُمید بهشت میپرستند که این پرستیش مزدوران، گروهی از ترس دوزخ که این پرستیش بندگان و گروهی برای سپاسگذاری و نعمت میپرستند که این پرستیش آزادگان است. {امام حسین}
264.از ستم بر کسی که به جز خدا کسی را ندارد دوری کن. {تیمور لنگ}
265.اگر توان وجود پدر و مادر را که ما را به وجود آورده اند کتمان کرد میتوان بودن خدایی که عالم هستی را خلق کرده انکار کرد. {رئو}
266.انکار خالق را کردن از جهل میباشد نه از عقل. 
267.بد ترین مردم آن کسی است که خدا را در کار قضا متهم کند. {حضرت محمد}
268.ملتی نمیتواند قوی گردد مگر آنکه به خدا معتقد باشد. {افلاطون}