آرشیف

2015-1-22

استاد زمان رفعت

افـســــردگــــــــــــــی

هرکس درزندگی ممکن است گاهگاهی احساس غمگینی ویا بی علاقگی کند. ولی اگرشخص برای انجام دادن فعالیت های مورد پسند وعلاقه اش انرژی ندارد یا مثل همیشه ازاو احساس راحتی ورضایت نمیکند ویا اگر تمام اوقات خفه وغمگین است،این ممکن افسردگی باشد. افسردگی یک اختلال شایع است که بیشتر درزنان دیده میشوداما درتمام گروه های سنی ممکن است یافت شود.مزاج کم درامورات محوله زندگی ، مزاج افسرده ، ازدست دادن علاقه ، اعراض اصلی افسردگی اند. افسردگی اعراض مختلفی دارد ، مریض اغلب با اعراض جسمی نزد داکتران مراجعه میکنندویک علامت شایع دیگر تخرشیت وخشم است که گاه مریض به همین شکایت نزد داکتر مراجعه می کند وبا ید یاد آورشد که تمام اعراض فسردگی را یک شخص مصاب ، تجربه نمی کند وشایداعراض نزدش شدید ویا خفیف باشدوهم چنان شدت اعراض نزدافراد متفاوت می باشد و باگزشت زمان فرق می کند درین قسمت اعراض شایع افسردگی را نام میبریم :
• اعراض جسمی که باتداوی پاسخ نمی دهند مثل سردردی ،مشکلات هضمی ، کمردردی ، دردهای مزمن 
• گوشه گیری ازاجتماع ومردم یا همیشه احساس تنهای وبی کسی
• افکار مرگ یا خودکشی ، تلاش های خودکشی 
• بدخوی ، خشم نسبت به اعضای فامیل ودیگران 
• خستگی یا نداشتن انرژی یا کندشدن 
• ازدست دادن اشتها واگرشدید باشد کاهش وزن 
• افکار نا امیدی و درماندگی 
• فراموشی ومشکلات در تمرکزکردن یا تصمیم گرفتن 
• مشکلات خواب مثل سحرخیزی یا خواب زیاد
• از دست دادن میل جنسی 
• ازدست دادن علاقه ولذت 
• احساس گناه ، بی ارزش بودن و بیکاره بودن
انواع فسردگی وجود داردولی هرنوع آن اعراض خاص خودوتداوی های خودرادارد. درین قسمت به بعضی از نوع های اشاره میکنیم: 
1 – افسردگی شدید : این نوع افسردگی بیش ازدوهفته دوام میکندوخطرخودکشی درآن زیاد است .
2 _ افسردگی خفیف ومزمن : که بامداخلات روانی واجتماعی به خوبی تداوی میشود تا تاثیرات مریضی برفعالیت های روزانه را کاهش داد.
3 _ افسردگی پس از ولادت : بعضی ازمادران ممکن بعدازولادت شکایاتی مانند غمگینی ، خشم ، اضطراب ، تخرشیت وافکاربی ارزشی داشته باشند.
4 _ اختلال دوقطبی : این وضعیت شامل دوره های از افسردگی ومانیا است . بعضی ازمردم ممکن است دوره های افسردگی را قبل ازدوره مانیا داشته باشندوبالعکس .
5 _ افسردگی سایکوتیک : این نوع افسردگی یک شکل شدید افسردگی است که اعراض افسردگی همراه با برسامات وهذیانات دیده میشود. این نوع افسردگی به دواهای ضد افسردگی به تنهای کمترپاسخ میدهد.
عوامل زیادی در افسردگی نقش دارند. بعضی ازمردم در معرض خطر بیشترقرار دارند( مثل کسانیکه اخیرا ولادت کرده اند یا سکته مغزی داشته اند، کسا نیکه مریضی جسمی مزمن دارند و دواهای مختلف مانند دواهای ضد فشار خون واستروئید هادریافت کردند). اغلب اوقات ترکیبی ازعوامل بیولوژیکی ، روانی واجتماعی در بروز مریضی افسردگی نقش دارند.
اشخاصی که در معرض بیشترخطر افسردگی قرار دارندعبارت اند از:
• افسردگی والدین یک خطر جدی برای فرزندانشان است.
• زندگی کردن در یک محیط نا امن 
• سو استفاده کردن مواد نشه آور مخصوصاّ تریاک ، هیرویین والکهول 
• مشکلات روانی اجتماعی ، مشکلات مالی ، مشکلات فامیلی یا بیکاری 
• مریضی جسمی تهدید کننده زندگی یا مریضی مزمن 
• خجالتی بودن یا به دیگران وابسته بودن
• افکارمنفی درمورد خود، اینده ودنیا
• مریضی های سیستم عصبی مرکزی مثل سکته مغزی ، مریضی پارکینسون
• تنها زندگی کردن ویا منزوی بودن
• ازدست دادن یکی ازبستگان نزدیک 
• تعغیرات رشدی یا دوره های انتقالی زندگی مثل تقاعد
افسردگی اگرتداوی نشودممکن است مزمن شود. اگربه زودی تشخیص وتداوی شوددوام مریضی کوتاه ترمیشودودراکثرموارد شخص میتواندمثل معمول به زندگی خودادامه دهدوهمچنان مداخلات روانی واجتماعی به طورچشمگیری خطری عود مریضی را کاهش میدهد.دوره های عودشونده افسردگی ممکن است منجربه دوره مزمن بدون فاصله های بهبودی بعداز آن شود.
 

ادامه دارد ………

آدرس ( ( o p d یا مریضان سری پای شفاخانه ولایتی

شماره تماس : 0797354045 – 0777797045

زمان " رفعت " 
مشاور صحت روانی شفاخانه ولایتی غور