آرشیف

2014-11-21

بتول سید حیدری

افغانی بی پدر و مادر !

زده بودندش . بدجوری . آن قدر که توان بلند شدن نداشته . می گفتند توی بیمارستان بوده که فهمیدند اشتباه گرفتند. 
آن وقت بوده که کارشان زار شده. ترسیده بودند، همه شان. مانده بودند چه کارکنند با این گندی که بالا آورده بودند . وقتی دانشجوهاشان تحصن کردند جلوی سفارت ، همان وقت هم سفیرایران را خواسته بودند دولت شان برای جواب دادن. بعدا یکی ازبچه هاشان می گفت رسما معذرت خواهی کردند ؛ حتی شنیدم مامورهای نیروی انتظامی آن روز را که زده بودندش ، ادب کردند . برای این که کار بیخ سیاسی پیدا نکندمطمئنا نگفته بودند که برای چی گرفته بودندش . فقط انگار گفته بودند با یکی ازمجرمان خارجی اشتباه گرفته اند حالا اگراصل ماجرا را تعریف می کردند که به خاطر شباهت قیافه زده بودند، حتما گند حقوق بشرشان درمی آمد که به همین راحتی توی خیابان می گیرند بی پرس وجواب می زنند بعد هم بارشان می کنند بفرستن به ناکجا آباد. اگر طرف بدبخت زن وبچه داشته باشد ، زائو توی زایشگاه داشته باشد ویا حتی مریضی داخل خانه ، باسواد باشد یا کورسواد ، مدرک دارد یا ندارد ویا این که ……اصلا ولشان کنیم .کسی که پشتشان درنمی آید بگذار لت وپارشان کنند ، به ما چــــــه !!!!!