آرشیف

2015-2-4

صدیق الله ايماق

افغانها و عدم تجاوز پـــذیــــــــری

جامعه افغانی در طول ادوار کهن شاهد تحول ودیگرگونیهای عمیق سیاسی وجغرافیایی بوده ودر سیرخط عبوری قدرت های خاور وباختر برای کسب مسابقات کشورگشایی قرار داشته، آماج تجاوز بیگانگان بوده که مثال زنده اش تجاوز قشون سرخ شوروی سابق که بخاطرتطبیق طرح ناپلیون میخواست از دیار کشور غیور ما بگذرت وبه سواحل برسد وپهنه ماورای مرز وبوم را تحت استسمار خویش قرار دهند وبالاخره با دارای های دنیا دست یابد که این فریضه به همت والای ملت قهرمان افغانستان که با اندیشهای حیرت انگیز عوض شد قدرت شرق را دوچار بحران واختلال ساخت درنتیجه دیوار برلین برای ابد به خاک کشیده شد.

كسانيكه امروز خاک ما را ملموس قدم های خود  کرده اند نیز سنت ورویش قدرت مندان پیشین را  تعقیب کرده وهو به هو درپاشینه ها ی اهداف آنها  پا می گذارند اما بی خبر ازینکه ملت افغانستان چیزی ندارد ولی همت شکست نا پذیر وآستین بالا زده جهت سرکوبی متجاوزین دارد  بنا برين  کسانيکه که ميخواهند از داستان بهت آور سرنگوني وانحطاط روسهاي پند واندرز  اخذ نمايند بايد به کشور که از زمين وفضايش همت مي بارد دست تجاوز وغارت خود را بگیرند .

 

 

صدیق الله ايماق

 دانشجو در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 دانشگاه ننگرهار