آرشیف

2016-5-16

داؤد عطایی قندهاری

افغانستان و بازسازی هویت ملی

افغانستان و بازسازی هویت ملی

{ معرفی کتاب }
 

نام کتاب : افغانستان و بازسازی هویت ملی 

ناشر : انتشارات احراری – هرات
مرکزپخش : هرات – جنب کتابخانهء عامه 
تلفن : 222761 – 0799448777
نوبت چاپ : زمستان 1394
نویسنده : داؤد عطایی – قندهاری 
!این کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو نمایی شده و در غرفهء انتشارات احراری عرضه گردیده است

 

{ غزل پشت جلد کتاب}

ای قطره ها!به هم بسته چو دریا شویم 
تا سیل فرا بر سر این صخره ها شویم

از کوچهء احـزاب و تنگهء اقـوام بگذریم 
در شاهراه جاد ئ مــــلت ، فنا شویم 

در عصر خرد ورزیِ انسان جهان وطن 
از قید ارتـــــجاع قــــبایل رها شویم !

تقسیم به شاخه های تکامل که عیب نیست
حیف است که از ریشه و از اصل جدا شویم 

از شرک اجتماعی ی مردان خود شکن
بهتر که دست تبر بر تن اعدا شویم 

حالا که کمر بسته جهان جمله ضد ماست 
در این فشار من شکستهء خود "ما" شویم

گَردان زالِ زابَل و رستم به غور خویش 
چون شیر بامیان و به کابل خدا شویم 

عمریست که شهنامهء خود را سروده ایم
بر کابل معشوق بیا زالِ جان فدا شویم 

در اتحاد کابل و زابل به رنگ عشق 
اکسیر کینه های موچهرشاه شویم

سیندخت مادرکابل، با یک سپاه مهر 
تنها به جنگ صد سپاهی بدخوا شویم

( غزلیات قندهاری)