آرشیف

2015-1-31

صبور سرباز

افغانستان سر زمین بـــــــــا تاریخ و افتخارات مشترک کهن

 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 گر برفلکم دست بودی چون یزدان
                            برداشتمی این فلک را زمیان
 وزنو فلک چنان ساختمی
                            کا زاده به کام دل رسیدی اسان

                                                         خیام
 

.تشکیل دهنده حدود جغرافیاهی- تاریخ وفرهنگ تمامی سرزمین ها ساکنین ان بوده – زیرا انسان موجودیست اجتماعی که خداوند ج  او را از اغاز پیدایش با زیور عقل- فراست وشعور اراسته وبهترین هدایت دهنده اورا  عقل  ودرگ عالیش قرار داده است.
 شایسته ترین وبهترین نسل ادمی در برگرنده گروهی است که به حکم عقل سلیم راه بهترین را می گزیند.در جهان معا صر کشور های که دارای نام وموقیعت فرهنگی – تاریخی وجغرافیای مربوط به خود هستند که ازحدود صدو هشتا تا میگذرد که شهرت – ترقی و پشرفت ملت ها- و کشور ها را مردم انها رقم زده اند.امروزاگردقت نمایم چشم ما از رشد وتکامل ارامیش واسایش ملت ها به سیاهی می رود و ماهر یک حسرت پشرفت انهارا
 میخوریم در حالیکه انها نیز مانند ما انسان هستند وهمان فر است ودرک را که خداوند ج به ایشان عنایت فرموده و بر ما نیز بخشیده است- پس چرا ما در گیر عقب ماندگی ودربدری هستیم – چرا ما نمی توانیم در کنار مترقی  ترین کشور ومردم جهان قرار داشته باشیم- در حالیکه تمامی ما از موقیعت اقتصادی-اجتماعی علمی-فرهنگی
در اخرین درجه بندی کشور های جهان را به خود اختصاص داده-که این موقیعت وجاه خود مایه دردوتاسف است.
سالهاست افغانستان و مردمش در نهایتی از رنج و درد و زندگی مشقعت باری را پشت سر می گذراند  وهیچگا هی در این دوران متمادی وطولانی – سعی و تلاش مثمر انسانی و عادلانه وترقی پسندانه ای
قدم به اریکه سرزمین ما نگذاشته است . ما مراحل  طرز دید وتفکر های مختلفی را امتحان کرده ویا در برابر ان قرار گرفتیم – در هر مرحله و در هر حاکمیتی حرف های بس زیبا واما هیچ گام وعمل زیبا را ندیده ونچشییدیم. و در هر مرحله حاکمیت های ستمگرانه- غیر مسولانه برای بهبودی زندگی مردم وافتخارات سرزمین ما کاری از پیش نبرده بلکه هر یک به نوبهای خود بر بدبختی وعقب ماندگی مردم و کشور ما افزوده اند . و با تاسف که تا کنون هیچ قدرت ونیروی بمیان نیامده تا بر پایه اصل برادری- همنوعی وهموطنی انسان پسندانه ای را بردارد وبا دریغ ودرد که تا کنون هیچ زبان توانای بیان اصل حقایق را پیدا نکرده وتا هنوز معامله گرانه همان سخن وهمان شیوه در پیش است. با تاسف تا هم کنون ساکنین کشور ما مانند باشندگان سایر کشور ها وسر زمین ها با هم برادر وبرابر نیستند هر یکی بر دیگری خود را برتر قلمدادمینماید-نمیدانم به این شیوه ای نهایت درد ناک وشرم اور تا چه وقتی حیات به سر میبریم – ما کجا هستم وکجا میرویم ما به قهقرا هستیم – دریغ ودرد که فرسنگ ها از کاروان تمدن انسانی – عدالت اجتماعی – همنوی وهمرنگی- همزیستی لایتنهاهی بدور قرار داریم . ما باید به رسم انسانیت وافغانیت برادر- برابروغمشریک هم باشیم – تا رقیب و حریف تشنه بخون هم.
     چرا مسولانه نمی اندیشیم ودقت نمی نمایم که هم اکنون در زادگاه من وشما بجای ترانه ها – شکوه ها بجای خنده – گریه – بجای زیبای – زشتی وبجای همدلی وهمدردی – دوشمنی وانتقام قد  برداشته – که هر یک مسوولیت جدی ای در این زمینه داشته وداریم فکر میکنم ونمیدانم که چرا وجدان واحساس روشنفکران وتحصیلکرده های ما به شیوه واقعا ملی وانسانی در حرکت نمیاید و از خواب گران پیدار نمیشوند – توانا تر واندیشمنداه تر فکر نمیکنند باید قبول کرد که در دوشمنی وجنگ – صفا نیست ارامش نیست و بلاخره ترقی  محبت وهمدلی هم نیست.
   برای از میان برداشتن این همه عوامل بدبختی و عقب ماندگی ما انچه نهایت نیاز مبرم است .. همانا رهبری وکادر وطندوست-صادق ودلسوز است واین حق مسلم مردم ماست تا با استفاده از حق مشروع خود در امر انتخاب رهبر وکادری رهبری سرزمین شان چنان اگاهانه وشایسته استفاده نمایند. تا دیگر انسانهای استفاده جومنفعت طلب –عوام فریب ونا صادق نسبت به ترقی ورشد سرزمین شان بر اریکه قدرت تکیه نزنند.وطنداری نهایت بزرگواروجسور من زمان زمان پیداری واگاهیست زمان پشرفت واسایش است پیدار شوید قد راست کنیدواراده ای ازاد اندیشانه وترقی پسندانه را سر خط حرکت ترقی خواه وعادلانه ای خود بسازید. دقت داشته باشید تا بار دیگرحلقه ها دسته های ناکام بر شماوسرنوشت شما مسلط نشوند.
من اگر به تعین سر نوشت خود دقت ننمایم به مظلومیت وبچاره گی همیشگی دوچار خواهم بود. تو اگر نیز اگاهانه وهوشیارانه قدم نگذاری به سرنوشت بدتر از من قرار خواهی گرفت. بدان که برتری جوی قومی وزبانی راه رسیدن به ترقی وشگوفانی مردم ما نیست .اگر تو ارام-ازادوهمره با ترقی نباشی من هم نخواهم بود. بنا چه خوب است وچه عالیست تا هر یک انسانی تر وطنی تر وبرادرانه تر بیاندیشیم وکوشش نمایم تا فرد- نهاد- وگروهی را به رهبری حاکمیت سرزمین خود انتخاب نمایم که واقعا شایستگی وصلاحیت چنین وظیفه ومسوولیتی را داشته باشد. باید به شخصی تکیه کرد که در او ودر طرز دید اش اثرات صداقت-شجاعت و روحیه خدمت به وطن ومردمش وجود داشته باشد.
فکر میکنم همه وبه خصوص روشنفکران برای اولین بار شهامت واستقلالیت واقعی فکری-اعتقادی خودرا به امتحان بگرد ودر انتخابات ریاست جمهوری وسایر نهاد های رهبری کننده وطن مشترک مان با دقت برخورد نمایند شاید این احساس مسوولیت وسهمگیری شایسته- گامی باشد برای قدم گذاشتن بسوی ترقی تکامل وزندگی مسالمت امیز همدیگر پذیر برای هر یک ما . به شخصیت وفرد باید تکیه کرد که در وجود وتفکر او شهامت مبارزه کردن علیه فساد –بدبختی گونه گون انبار شده  در سر زمین ما وجود داشته- فهم ودرک اورا یکی از عوامل مثبت باید در نظر داشت.
انچه نهایت مورد توجه باید قرار بگیرد –برنامه ها وخطوط اساسی کار عمل اودر جریان انتخابات است. دقیقا یک انسان قاطع ومصمم در امر ریشه کنی مجموعی فساد های اخلاقی-اجتماعی-اصلاح کننده سیستم ناکام-سوق و اداره بجا ودرست ..   نیاز داریم وهمچنان حمایت از ازادی بیان-احترام به عقیده وافتخارات فرهنگی تمامی ساکنین کشور ما را باید سرخط فعالیت های خود قرارداده ودرعمل اثبات نماید که شایستگی رهبری کشور ومردم افغانستان را دارد
                        
بگذار شخصیتی بحیث رهبر کشور ما قد راست کند تا اقدامات واجراتش سر اغاز ترقی وشگوفانی وطن واسمش مایه افتخار مردم باشد .
 
صبور سرباز ها لند اکتوبر 2008