آرشیف

2017-4-3

afrotan3141

افغانستان سرزمین معامله ها و موأمره ها !

میگویند شخصی که برای ادای حج به بیت الله شریف رفته بود اعمال وفرائض ضروری مانند طواف ، احرام و نماز وسعی صفأ ومروی را انجام نه میداد ، از وی پرسیدند که چرا اعمال وفرائض ضروری را به بجا نه می آوری ؟ آن مرد با قیافه ای  حق بجانب پاسخ داد : بخاطریکه رئیس کاروان می گفت تمامی امور به عهده کاروان است .!! از چند روز است که فضای شهر آگنده از تبلیغات وحتی رکیک ترین دشنام های است که نه در کوچه ها وخیابانهای کابل که معبراکثر شهروندان فقیر و محروم جامعه اند بلکه ازبلند ترین  تربیون ها و منبر های سیاسی این  جامعه شنیده میشوند .
 اما آنچه که موجب تعجیل در نوشتن این یادداشت شد همانا ویروسهای بوده که حتی ذهن اکثر روشنفکران ما را نیزاز پادرآورده اند و زمینه نفوذ در وجدان ملی ملت و مردم افغانستان را فراهم نموده است . اما چیزی که برای مردم بیدار ما بویژه نسل جوان کشور آشکار گردید ناتوانی اکثریتی از روشنفکرانی بوده که با عرضه ای نسخه های به میعاد گذشته خود را به میدان تقسیم غنیمت ها رسانده و دیگر از شناخت فریب و توطئه های رنگارنگ  دشمنان پیدا وپنهان که در عقب هویت تاریخی ملت ما قرارگرفته عاجزاند . چنانچه بارها گفته ام و نوشته که برای شناخت هویت یک حادثه باید ماهیت تمامی حوادثی را که در امتدادی ازتاریخ و در قلمرو یک جغرافیای معین بوقوع می پیوندند شناسائی و با توجه به شرائطی که حوادث یاد شده در آن به پخته گی رسیده و بالاخره در بخشی از تاریخ و فرهنگ ملتها بویژه ملت جنگزده افغانستان با زائمان طبیعی که بوقوع پیوسته حوادث دیگری اما از همان جنس و هویت را بر بستری از  تاریخ و قلمروی  یک جغرافیا تولد نموده اند . روی همین اصل و با توجه به همین فورمول وقتی حوادثی  که درزمان کنونی نگریسته میشود آثارزیادی از حیات پیشینیان و نیا کان مان در آن به مشاهده میرسند . من اکیدأ باوردارم که اگر نسیم بیداری و شعور خود آگاهی ملی بر این سرزمین تسخیشده و استحمار زده ای بوزد جامعه ما از اعما قش تکان خواهند خورد و به خانه های از عدالت و آزادی مبدل خواهند شد . خلاصه اینکه چند استخوانی  که  قبلأ بارها تجربه شده و چشیده ! ، وتنها بخاطر اشباع  غرا ئزی از ثروت و قدرت کاذب دروجود  برخی از روشنفکران گل خانه ای ادکلن زده بکارگرفته میشوند و تنی انگشت شمار و شناخته شده که مگس های هر دوغ اند مضمون این نوشتار را احتوی خواهند کرد .

 

ادامه مطلب در اینجا