آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

افغانستان در متن بحــــــران

 

سر انجام بعد از گذشت ده سال کشور ما بازهم دوباره وچند باره در طلاطم بحران ونا امنی وبی ثباتی فرو رفت .سفیر کبیر بریتانیا طی اظهارات واعترافات علنی از اشتباهات جدی بریتانیا وامریکا در بارۀافغانستان سخن گفت ،جناب سفیر طی این یادداشت ها در موضوع عراق اشاره نموده واظهار داشتند که در آن سالها عساکر امریکایی توجه عمده واساسی خویش را به عراق معطوف نموده ،مسلهء افغانستان رابه باد فراموشی سپردند، سیاست مدران امریکایی وبریتانیایی معضل این کشور را یکبار دیگر از نظر انداخته بودند ،حال که موضوع عراق به یک راه حل نسبی رسیده ،بحران افغانستان بحیث مسله داغ سوزنده برای امریکا تبدیل گشته است .بازی های سیاسی واستخباراتی آمیخته با تخطی های علنی در بارۀ مقدسات دینی ومذهبی،که با تشدید احساسات همراه بود، مجال تبلیغات زهر آگین حلقات استخباراتی پاکستان را فراهم ساخت خشونت پی هم این حوادث منتج به تلفات بی شمار هموطنان ما گردیده وباعث کشته شدن چند تن از اتباع امریکایی شد ،ازآن جمله قتل دو مشاور امریکایی در وزارت داخلۀافغانستان تعجب برانگیزبود ،این حادثه زنگ های خطر را در سراسر کشور وجهان به صدا در آورد ونماینده گی از تلاش های استخباراتی داشت که در درون قوای مسلح افغانستان لانه گزیده بود .وزیر داخله جناب محمدی تاریخ مبارزۀدرخشان  علیه" ای اس ای" پاکستان دارند ،باید ملتفت باشند سازمان جاسوسی این کشور جهت به حاشیه راندن وخلع از قدرت در کمین همیشگی اند تا به هر وسیله ممکن اورا در اذهان عامه یک عنصر غیر فعال جلوه داده ،تا شرایط برکناری نام برده را مهیا سازند .بعداز حادثۀکشتار ودومشاور امریکایی دروزارت داخله وکشته شدن شش تن سربازان بریتانیای در هلمند ذهنیت ها کاملا در اروپا وامریکا دگرگون گشت وسر انجام پاکستان به حیله ونیرنگ موفق گردید که چنین فضای آمیخته با ترس ووحشت را در ذهنیت های اروپایی ها وامریکایی ها تداعی نموده وپروسۀ خروج این نیروها را تسریع بخشد. اگربه عملکرد عساکرامریکا یی نظراندازی گردد،آنها کلاء معلومات  وآگاهی قبلی دربارهء سنن آداب ورسوم وخاصتاءدبن ومذهب کشورماندارند،این  فقدان معلومات درموارد میتوا ند سوءتفاهمات زیاد درعرصه های گوناگون تولید نموده وحتی منتج به فاجعه گردد ،جالب است مدرن ترین اردوی جهان بعد ازده سال اقامت در یک کشور مسلمان تقدس کتاب آسمانی قران مجید را نمیتوانددرک نماید؟ این ضعف تعلیم وتربیه دراردوی امریکا تعجب انگیزاست !شایعۀ آغاز تماس های قطر کم کم به واقعیت تبدیل گردید نماینده گان دولت از گوانتانامو دیدن نموده در حصۀ رهایی پنج تن از سران ارشد طالبان موافقۀ خویش را ابراز داشتند .اگر قضایا بدین گونه ادامه یابد آغاز مذاکرات رسمی امریکا وطالبان در قطر از امکان بعید نیست ولی نقش کابل درمذاکرات قطر نا معلوم ونا مفهوم است .