آرشیف

2020-2-26

افغانستان در طی نزدیک به سه ده د دستخوش اختلافات و گروهبندی های سیاسی بوده است

 تجربه و تاریخ  ائتلاف ها  از جهان متعهد به دموکراسی و تعدد  گرائی به ما می آمو زد که  گروهای  از احزاب ، سازمان های سیاسی ، شخصیت ها و فعالان جامعه مدنی روی یک هدف با هم یکجا ه  شده ، بادر نظر داشت منافع ملی شان تحت یک برنامه مشخص  با داشتن یک استراتیژی کاملا واضح  برای مدت معین  جهت رسیدن به اهداف قبلا تعیین شده مشترکاً  مبارزه مینمایند .
اما در کشور  ما ائتلاف با مفهوم و اهداف دیگری داشته،  در ظاهر تحت نام دفاع از منافع ملی و نجات وطن حرف های  گرم  وداغ  در سرلوحه مشی کارشان وجود دارند،  ولی در عمل زیاد د تر منافع شخصی ، گروهی  ، قومی ، نژادی و مذهبی در اولویت قرار داشته ،‌ونتیجه اش همانگونه که زود  ایجاد میشوند وزود ازهم می پاشند.. این روند سیاسی میتوان  در کشورهای انکشاف یافته دنیا موثر باشد زیرا درآنجا  وجود احزاب ملی موثر و ممد واقع میشود . درکشورما برای اولین بار درآستانه سقوط حکومت د وکتور نجیب الله   به ابتکار حزب  جمعیت اسلامی ، جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال  عبدالرشید دوستم و گروه  از افسران وجنرالان ارتش  وابسته جنا ح پرچم به رهبری ببری کا رمل  این ائتلاف صورت گرفته . این اتحاد ویا ائتلاف د ر زمانی بوجود آمد که برنامه صلح سازمان ملل متحد به عقیده اکثرأ درحال تطبیق شدن قرارداشت و خوش بینی های درزمینه ختم جنگ و تامین صلح به وجو د آآآمده بود .
ولی در نتیجه ایجاد این  ائتلاف رهبران آن  اعلان کردند ( برنامه سازمان ملل متحد دیگر مرده مجاهدین افغانستان قدرت را گرفته و انقلاب اسلامی پیروز شده است)  با شکست برنامه سازمان ملل متحد  که در اصل  ناکامی ورشکست شدن جامعه جهانی دربرابرزورگویان بود، . این عمل باعث خشم و غضب جهان گردید وبرای مدت افغانستان ترک وفراموش نمودند و در نتیجه  این ائتلاف نیروهای مجاهدین  درمقابل یکدیگر قرارگرفتند و مخالفت انها در تقسیم قدرت و بهانه   حضور نیروهای جنرال دوستم بو د واکثریت آنها   خواهان خروج بلا  قید و شرط نیروهای دوستم از شهر کابل بودند و آنها را بقایای رژیم  کمونیستی دانسته قاتلان مردم میخوانند  که این مخالفت  حزب اسلامی حکمتیا رازحضور جنبش  ملی اسلامی افغانستان  درکابل دیر نپایید،  بتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۷۲ ائتلاف جدید میان نیروهای جنرال دوستم ، حزب اسلامی حکمت یار ، حزب وحدت اسلامی و شاخه های از احزاب کوچک جها دی  ساختار نظامی و سیاسی تحت نام شورای هم آهنگی مردم  افغانستان ایجاد و جنگ خونین را علیه حکومت آقای ر بانی آغاز نمودند د شدیدترین حملات از زمین  و هوا با ثقیل ترین سلاح وسایل جنگی بر مواضع حکومت آقای ربّانی از جانب شورای  هم آهنگی مردم افغانستان است اعمال شد. در نتیجه آن هزاران  شهروند افغان زنده گی خود را ازدست داد وشهرکابل به یک ویرانه مبدل گشت . این ائتلاف بر علاوه که تلفات سنگین جانی و مالی بجاه گذاشت  تضاد  شدید میان اقوام ملیت افغانستان بوجود آورد  بزرگترین  جنایت عبارت  ازاستفاده از مردمان ملکی در رهائی اسیران جنگی شان بود  که درین راستا مردم قربانی های زیادی متقبل شدند در درازای حاکمیت  مجاهدین چندین بار ائتلاف صورت و دوباره  ازهم  پاشیده .
چون در این ائتلاف ها ارزشها و منافع ملی کمتر بازتاب یافته  و منافع قومی ، نژاد ی گروهی و تنظیمی در اولویت قرار داشته .  ائتلاف جدید میان حزب اسلامی و جنبش ملی  اسلامی دوا م پیداء نکرد با ظهور تحریک طالبان و آغاز نبرد نخست علیه نیروهای حزب اسلامی حکمتیار بود  وبا گذشت زمان  قوای حزب اسلامی از جانب طالبان خلع سلاح  و طالبان با  پشتیبانی سخاوتمندانه منطقه وی و جهانی خو درا به به دروازه های کابل رسانند آ قا ی حکمتیار در شب و روز ها یکه طالبان  دروازه های کابل صف آرائی میکردند  حاکمیت شان در محدوده ولسوالی چهار آسیاب بود نیروهای طالبان با رسیدن به دروازه های کابل اهداف شان  را به نیروهای مجاهدین درگیر جنگ  مشخص نمودند (خلع سلاح نیروهای مجاهدین تشکیل حکومت اسلامی بنام  امارت اسلامی  بود) طالبان یک گروه دارایی انضباط قوی مذهبی با داشتن انگیزه ( اگر .کوشتم غازی ،  اگرکوشته  شدم شهید  )  جنگ  را دنبال میکردند با ختمدن حاکمیت آقای حکمتیاردرجغرافیای افغانستان  اوعجالتا با میانجیگری استاد سیاف بخاطردرامان بودن از گزند نظامی وسیاسی گروه طالبان برای بارسوم  با دولت آقای ربانی کنارآمده واین ائتلاف زمانی صورت گرفت که طالبان ولسوالی چهار آسیاب از کنترول حکمتیارخارج ساختند  آٖقای جکمتیاربا قوماندان  زرداد وسگ آن درمحدوده ولسوالی سروبی به محاصره ماند ه  بود به دولت آقای پروفیسور ربانی پیوست.
جریان چهار دهه جنگ وتکیه زدن براریکه قدرت به ما آموخته است که سیاست مداران ورهبرا ن سیاسی افغانستان برای رسیدن به قدرت ازآخرین فرصت ممکن استفاده نموده وبرای وحفظ منافع شان کوتاترین فرصت را غنمیت شمرده برای حفظ بقا شان تلاش مینمایند چنانچه  عبدا لعلی مزاری رهبرحزب وحد ت  اسلالمی جهت امتیاز گیری ازتحریک طالبان به چهارآسیاب رفت که این سفر او منجربه مرگ آن گردید . جنرال عبدالملک برای گرفتن انتقام از جنرال دوستم یک ائتلاف دوازده ساعته با طالبان داشت  وموفق که جنرال د وستم  از سرراه اش بردارد وحاکمیت شمال دراختیارگیرد.
درطی سالهای آخیرنحوه ائتلاف ها با درنظرداشت شرایط وزمان سازماندهی گروه های که منافع شان در وجود یکدیگر تامین میشود باهم ائتلاف مینمایند
 طوریکه گفته آمدیم تجربه وتئوری این ائتلافها درکشورماه بمثابه یک عمل نظامی وسیاسی چهت رسید ن به قدرت ازهمه امکانات دست داشته استفاده  نموده  اند د رطی سالهای اخیر با حضورگرم جامعه حهانی تهدیدات نظامی کمتر بوده ا ئتلاف مبا ن ،شخصیت ها ، احزاب وفعا لان جامعه مدنی در ایام انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است
بد بختانه جامعه عقب  مانده افغانی که درآن میراث شوم قوم گرائی  حاکم است  وهمه ابعاد این مشکلات ناشی ازعد م اگاهی کافی از سیستم دولت داری وضعف فرهنگ سیاسیی  نتوانستند جایگا ه ونقش خود دراین ائتلافها  پیداء کنند برای رسیدن به اهداف شان پایدار باقیمانده نقش ورسالت خود را بادرنظرداشت حفظ منافع ملی انجام دهند به همین خاطر زود ازهم پاشیده به اهداف شان نمیرسند ا ائتلاف ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهور ی ائتلاف آقای غنی وجنرال دوستم  که پایه واساس آن برحفظ منافع ملی نبود اختلافات به میان رئیس جمهورومعاون اول  که منجربه جنگ های لفظی بین شان گردیده  وجنرال دوستم ناگزیر به ترک وطن گردید
 . نشست انقره  به شرکت اعطا محمد نور رئیس اجرائیه جمعیت  لسلامی  ، محمد محقق معاون ریاست اجرائیه ، وجنرال دوستم معاون اول رئیس  جمهوری  شرکت داشتند درمخالفت به مشی دولت وحکومت وحدت ملی اعلام نمودند  جهت اصلاح نظام و.حکومت ازتما م فرصت ممکن اسدرین جاه چیزیکه  واضح است کلتور رهبران سیاسی افغانستان  براصول منافع شخصی استوار بوده وهرزمانیکه منافع شخصی شان سرسخت ترین دشمن شاان به نزدیکترین دوست  مبدل گشته نشست آقایان حکمتیار دکتورعبدالله عبدالله ،خلیلی ،محقق ، انورالحق احدی ، صلاح الدین ربانی وحامد کرزی بعداز اعلان نتایج انتخابات این گفته ها را ثا بط میسازد که  درمجموع سیاسیون افغانستان به ویژه نشاندهنده این واقعیت لیدرشیپ افغانستان  هیچ وقت برمنافع عام مردم افغانستان نه ازنقطه  نظر فکری وعملی هیچ وقت همخوانی نداشته ومنافع ملی ع لیای کشورزیرپانموده ومنافع شخصی خود را نسبت به هرچیزی دیگر ترجیع داده وبرآ ن عمل مینماید