آرشیف

2015-1-26

afrotan

افغانستان برعصای کشورهای منطقه ! ؟ رئیس غنی در طلسم توطئه ؟

پیوسته به گذشته :بخش پنجاه وپنجم
                                                                                               

 
حکایت است که دریکی از جنگ ها یک سرباز نزد قوماندان فرقه  رفت و تفنگی را که از دشمن گرفته بود نشان داد و قوماندان نیز به سرباز فداکار مدت ۵ روز رخصتی تشویقی اعطأ کرد ، سرباز بعد از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد و دربدل آن به مدت ده روز مرخصی گرفت ، روزی دیگری که قوماندان فرقه میخواست در یک جمع عمومی از آن سرباز تقدیر کند از سرباز تقدیر شده خواست تاکتیک خود را به همه بازگو کند ، سرباز نیز که خود را در مراسم تقدیراز وی فراموش کرده بود گفت : قربان هردفعه یک تانک خود ما را به دشمن "زبون" و "خوار" و " شکست خورده !! " می دهم و یک تفنگ میگیرم .!

 

ازکمترین نتائیج اداره سیزده ساله مافیائی همین است که می بینید بلندرتبه ترین مهره های اداره حاکم بر سرنوشت  افغانستان با افتخار می فرمائند که :
https://www.youtube.com/watch?v=H-m72d2qH5c
تصؤر نه کنید آنچه را که شنیدید و ملاحظه فرمودید بصورت  نا خود آگاه برزبان جاری شده باشد ، و گمان نه میکنم کسی اگر نه خواسته باشد حافظه تاریخی ای خویش  را  که به وجدان عمومی و ملی  مبدل گشته است  به مسخره گیرند وسفر های  گام به گام و ازیک " پایتخت به پایتخت دیگر"  جناب داکتر اشرف غنی "دؤمین متفکر جهان"  و رئیس دولت وحدت ملی افغانستان !! را محصول دماغ و تفکر یک جمع و دسته ای عجولی از تکنوکراتها ی بدانند که از شرائط بد روزگار به آنسوی آبها پرتاب شده بودند واکنون با فرآهم آمدن شرائط کاروروزگار در سرزمین آبائی و اجدادیی شان مشغول دریافت رزق صد درصد حلا لی میباشند .!! ازشما چه پنهان آنگاه که اشرف غنی احمدزی  درمنظومه قدرت به حیث رئیس حکومت وحدت ملی گنجانیده شد با عالمی از نارضایتی گفتیم چهره ای شناخته شده ، به ظاهر متفکر و یکی ازستون اصلی نظام حاکم مافیائی محسوب میشود کاری نخواهد کرد که به مصلحت ملک و ملت نباشد ، روزی از عرفان سخن گفت و روز دیگری از نزدیکی فاصیله میان مسجد و ارگ  یاد کرد و هیچکسی نه دانیست که فاصله میان مسجد و ارگ و همچنان  ماهیت عرفان مطلوب رئیس غنی چیست ؟ خود را ملامت کردیم و چنین ندانستن را نـــه از اینــــکه زبـــانم لال !! بر  فهم حضرت محمد اشرف غنی که  از بیخ و بن معیوب است شک کرده باشیم !! گفتیم چگونه ممکن است مردی با این بزرگی و هیبت گرفته شده از کاخ های مرمرین  ارگ و تصدیق نامه جلالتمآب حضرت  جان کری John Forbes Kerry وزیر خارجه امریکا از فاصله میان  مسجد و ارگ نداند ؟ و به یقین که درباره عرفان و مفاهیم مربوط به مذاهب اسلامی از محققین و مستشرقین در غرب شنیده است اما جهت اطلاع حضرت رئیس غنی باید گفت که برای شناخت علمی و ماهویی دیانت و عرفان اسلامی قطعأ نگاه تاریخی وگفتمان  سنگواره ای که درکتب معاندین ودشمنان به ظاهر بیطرف  بویژه مستشرقین مغرض به نظر می آید  با جوهر اصلی  دین بویژه دین مقدس اسلام فرسنگها فاصله دارند کفایت نه میکند .
اما روزها گذشت واینک کاربه جائی رسید که امـــروزهمه ازشعــــارهای بی مصــــرف " داعشی" "بر شیــــوه « قهر زیاد و زورکم !!» جلالتمآب غنی وحشت میکنند .! بویژه  برای روشنفکر نمایان و  آنهایی که درنوشته ها ، سخنرانیها و دفاعیه ها ی شان حضرت اشرف غنی  و تیم اش را دارای اجندای روشن ملی و نسخه مجربی میدانیستند که در بزرگترین مراکز تحقیقاتی جهان برای التیام زخم های جامعه افغانی با مارک صد درصد امنیتی واستخباراتی پیچانده شده است . بسیار ناگوار و درد آور برای آنعده روشنفکرنمایان و" سیأ " سیونی است که می بینند کسی را که بر« دؤمین متفکر جهان !!» شرط می بستند و او را از جمله فلاسفه نامدار و مذهب شناس بزرگ و بی نظیری  می دانستند، اما اکنون آرام ، آرام پرده سیاهی از نبوغ منجمد شده و لوح « دؤمین متفکر جهان !!» به زیر می اُفتد و بصورت روشن حقیقت را چنانچه هست مشاهده میکنند . و بصورت شفاف نتائج این سیاست را در پهنه معضلات عظیم ملی در برخورد به مسائل متعلق به هویت ملی محاسبه می کنند . ومی بینند آنچه که در این زمینه بسیار اساسی به نظر می آید  متعلق به سرنوشت مردمی است که در راه دفاع از استقلال و آزادی وامدار هیچ زمامداری نبوده اند و نیستند .

 افغانستان  برعصای کشورهای منطقه ! ؟ رئیس غنی در طلسم توطئه  ؟

جایگاه سیاست  جِزگری * رئیس غنی درمنطقوی ساختن بحران افغانستان !
اکنون پرسش اصلی ای که ازلابلای  این همه  تلاشهای" سیأ "سی به میان می آید این است که وقتی افغانستان با داشتن مؤقیعت جیوپولیتیکی خود بهترین میدان بازی کشورهای بزرگ صنعتی که در جهان دهکده مانند کنونی با هم رقابت دارند  محسوب میشود و چنانچه گفته شد از دیر بدینسو  افغانستان دالان مناسبی برای این زور آزمائی ها و رقابت ها میباشد ، جایگاه افغانستان به عنوان یک کشورمستقل ، آزاد ودارای حق خود ارادیت چیست ؟ راستی  این همه بازیی ها ، تحؤلات و دیگرگونی های سیأسی  که از سالهای سال بدینسو در سرزمین افغانستان  بحیث یک استراتیژیی عمده کشورهای صنعتی جهان جریان دارد دارای چه ماهیت اند .؟ شواهد و اسنادی وجود دارد که افغانستان بحیث یک کشور مستقل در منظومه ابرقدرتها وجود نداشته است و بسیاری از حوادث بزرگی همچون حادثه المناک  یازدهم سپتمبرازعوارض این رقابت  شناخته  میشود . از همه دوستان با جدیت میخواهم  که به فعل و انفعالات اقلأ چهار دهه ای که بر جغرافیای مظلوم این سرزمین میگذارد دقیقأ توجه فرموده  ودر آئینه آن جایگاه کنونی افغانستان بویژه سیاست آخیر « جِزگرانه » رئیس غنی را با دقت مورد مطالعه قرار دهید . چنانچه قبلأ نیز اشاره شد افغانستان با داشتن مؤقیعت استراتیژیک سیاسی و جغرافیاوی اش و با داشتن منابع وذخائر سرشارطبیعی ازیکسو وازجانب دیگربه دلیل واقع شدن در نقطه تقاطع کشورهای صنعتی و دارای ظرفیت های فروان منابع نفت وگازنخستین قربانی این مؤقیعت مبدل به صفحه شطرنج شده است . اهمیت اساسی این مؤقیعت استراتیژیک با موضوع انرژی و استخراج نفت وگاز از آسیای میانه و انتقال آن به دریای عربی نهفته است . البته نباید از این واقیعت تاریخی و عینی متعلق به تاریخ مردم افغانستان نیزچشم پوشی کرد که دراین جنگ طولانی ونابرابر قدرتهای خارجی درافغانستان تنها کشوری که همه چیز آن را درقمار سیاسی ازدست داد هویت  کشورمستقلی بنام افغانستان بوده که متأ سفانه این ملت تاریخی و غیور ازمقام تعیین سرنوشت وحق خود ارادیت واستقلال درسرزمین افغانستان تا یک ملت کرایه کش میدان باخته تنزل یافت . واین ملت بزرگ را مصداق حکایتی ساختند  که میگویند : قاضی از یک کیسه بُر پرسید ، چرا دست ات را در جیب این آقا داخل کرده بودی ؟ کیسه بُر با بسیار اطمینان  و متانت جواب داد : جناب قاضی ! فکر کردم که جیب خودم هست . قاضی در برابر اینگونه پاسخ کیسه بُر پرسید و گفت : پس چرا پول اش را برداشتی ؟ کیسه بُر با قیافه بسیار حق به جانب پاسُخ داد : جناب قاضی یعنی می فرمائید که بنده اختیار جیبم را نیز نداشته باشم !!
ادامه دارد ۱
* : جِزگری اصطلاح میدان  قمار است عده ای که در قمار سهم نه میگیرند اما با توجه به فراهم آوردن زمینه برای قماربازان مبالغی را بنام « جِزگری » اخذ میدارند .
۱: خواننده گان عزیز : احترامانه جهت اطلاع  شما دوستان  به عرض میرسد که اگر حیات  باقی بود جایگاه افغانستان در مبحث منطقوی ساختن بحران افغانستان که با مسافرتهای متقابل رئیس غنی و بلند پایه گان منابع استخباراتی کشور های منطقه  آرام ، آرام تکمیل میشود مورد بحث  خواهم گرفت .