آرشیف

2015-2-6

امیرگل یوسفزی

افغانستان آبستن تخمی است کــــــــــــه، شاید به نزدیکها زایانده شود

 
گفت وگوهای درهم وبرهم رییس جمهوراسلامی افغانستا ن وشیوه های پراخاشگرانه وخود بزرگ بینا نه اش در مقابل جامعه جهانی وبه ویژه  امریکا وناتو، قرار معلوما ت که از بر وبیخ ریاست جمهوری ومشاورین بر جسته وپس جستهء شخص آقای کرزی درزیده است ، به گمان اغلب جامعه جهانی ودر راس آن امریکا ، آشکارا ویا پنهان در صدد بر طرفی وجستجوی جا نشین آقای کرزی می باشند واین احتما ل درآینده ی نه چندان دور صورت خواهد پذیرفت ؛
     البته از روی احتمالات هم میتوان حدس زد که ، جامعه جهانی شرط گذاشته بود که حکومت آقای کرزی طی شش ماه اول بعد از گزینشش ، سلسله کارهای لازمی را میبایست بهتر سازی کند وکشورش را از بلای کشنده ای فسا د اداری وبیدادگریهای قاچاق مواد مخدر، برهاند واین وعده هارا شخص رییس جمهور به کشورهای جهانی وپارتنیرهای افغانستان داده بود که، یک قدم هم دراین راستا نتوانست به پیش برود.
     ناکامیهای این حکومت البته ریشه درسیستم نابکار وقومگرایانه اقای کرزی دارد که بنام دموکراسی ودر عمل حکومت خانوادگی ومشاورسالاری قبیلوی را به مردم این سرزمین تحمیل کرده وپا فشاری دارد که بیشتر تحمیل بدارد وازاین شیوه کاری وسرکشیهای دور از خرد موصوف ، آنهایکه بالایش حساب میکردند، در برابر واژه دموکراسی وموقف که در بین ملتهایشان دارند، بدون شک کم آمدند ومورد پرسش مردمانشان قرار گرفتند که ، تابکی از همچو حکومت که تا گلو غرق فسا د ونا کارایست وبرادر ونزدیکان رییس جمهور متهم به قاچاق مواد کشنده مخدر وکابینه اش وابسته به سازمان جهنمی آی ایس آی است ، دفاع خواهند کرد ؟
     روی این دلایل که این حکومت نه تعهد ملی دارد ونه تعهد بین المللی، نه کارایی اجتماعی دارد ونه ثمر اقتصادی ، ملیونها پول جامعه جهانی  برایش داده شد وپول یک بخش آن در تقویه قبایل وطالبان کرام غیر مستقیم حاتم بخشی گردید وبخش دیگرش بدون شک ، در جیب برادران ومشاوران دالر بگیر آقای کرزی صرف شد ومردم افغانستان همان گرسنه ایکه بودند، باقی ماندند وامریکا وجامعه جهانی حیرت زده لب به انتقاد آقای کرزی گشودند واقای کرزی بی صبرانه ، بگیر که نگیرنت ، از قالب یک شخص به اصطلاح میلی  جامعه جهانی را زیر فشارهای خود کرده اش قرار داد وعجز ناکامی زدودن فساد وحاکمیت مافیایی قبیلوی اش را، از دریچه ی تقلب که خود کرده بود، به شانه ای جامعه جهانی پرتابید وبه اینجا وآنجا سفرهای بدون دستآورد نمود وذهنیت مردم  وجامعه جهانی را خواست با این ترفندهای محیلانه مصروف نگهدارد وخود به حاکمیتش بپردازد؛ بنابراین امریکا دید که این آقا حتا دارد به دامن تروریستان که قبلآ ارتباط داشت ، پناه می برد، نا چار از روش مدارا کار گرفتند ودر صدد بلند بردن که به زودی به زمینش خواهند زد ، بر آمدند وقرار آگاهی که از قصر بابای شخص اقای کرزی درز کرده است ، متحد ینش کوشش دارند که پیش از به سر آمدن  مدت کاریش ، این اقای نابکار طرفدار فساد ومافیای مواد زهر آگین تریاک وهیروین را یکجا با برادران آدمکشش که در قتل شهیدان بغلان مظنون هستند، را برطرف وسرنوشت افغانستان را با شیوه های انسانی وسیستم که کارا باشد ودرد مزمن مردمان این سرزمین را بتواند درمان کند، خواهند سپرد و اراده مردم با حکومت مردم بر مردم تحقق خواهد یافت . به امید این روز، اگر شما هم آگاهی بیشتر داشته باشید ، می توانید شهروندان افغانستان را در جریان قرار دهید وبرای جامعه جهانی وآنهای که تآثیر گذار هستند دراین تغیرات ، حقایق پنهان را بدون هراس بر ملا گردانید. موفق باشید.