آرشیف

2021-4-30

شاه ولی آرین

افغانان یو  

 

دا جهان پر موږ راتنګ شو، اخر موږ هم انسانان یو
کـه ګنـاه مـو ټــولـه دا وي، چې یـوازې افـغـانـان یـو

 

دا قسمت یوازې زموږ دی، ایا نور نه شته نړۍ کې
وژل کېـږو، تـرټـل کـېږو دا چې مـوږ مسلمانان یــو

 

اغوس، دنمارک
۲۱/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین