آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

افسونگر

گــــــوی میدان بـــرگرفت، افسونگری
بس که بــــــال و پر گرفت، افسونگری
 
یکـــــــــه تــــازی های میـدان شد از او
بــرد و باخت از سر گرفت، افسونگری
 
رشتــه سنجیــــــــــــده زین اجماع رمید
عـــــــرصه از باور گـرفت، افسونگری
 
گوی و میـــــدان منحصر در قبضه اش
محــــــــور از داور گرفت، افسونگری
 
آن جمــــــــــــــاع حرفه دار صحنه را
در چف و منتر گـــــــرفت، افسونگری
 
شد مکــــــــــــــــــــــدر آسمـان نیلگون
از نجوم آذر گـــــــــــرفت، افسونـگری
 
خـدشه در میثـــــــــــــــــاق وار کرد او
اوسلوب دیــــــــگر گـرفت، افسونگری
 
در پـــــــــــــــی رونق به انسـاخ زمان
از فقیـه منبــــــــــر گرفت، افسونگری
 
خـاک زد در چشم بینـــــــــــــای زمـان
در کف اش چون زر گرفت، افسونگری
 
تا مکــــــــــدهستــی میـــــــــــــدان کهن
نقش کـــــــور و کر گرفت، افسونگری
 
وای بر میــــــــدان که رفت از دست ما
در دم اژدر گــــــــــــــرفت، افسونگری
 
الــــــــوداع ای عــــــــرصه داران عزیز
در فسون سنتر گـــــــــرفت، افسونگری